CBAC Tystysgrif mewn Troseddeg Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher a Dydd Gwener

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
11:15

 Hyd

Hyd
32 wythnos

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Lleiafswm o 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg,

neu

Cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol ar radd Teilyngdod gyda TGAU yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd, Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae dealltwriaeth o droseddeg yn berthnasol i nifer o swyddi o fewn y sector cyfiawnder troseddol, gwaith cymdeithasol a phrawf, cymdeithaseg a seicoleg. Mae'r Dystysgrif Gymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Troseddeg yn gymhwyster gydag elfennau o seicoleg, y gyfraith a chymdeithaseg a fydd yn rhoi sail ddelfrydol i chi o'r llwybr gyrfa neu astudio hwn.

Dyma'r cwrs i chi os...

...ydych eisiau dilyn gyrfa yn y gyfraith

...rydych eisiau dilyn gyrfa, neu'n gweithio ar hyn o bryd o fewn y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, y Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd neu'r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr

...rydych yn paratoi i astudio troseddeg, y gyfraith, cymdeithaseg neu seicoleg yn y Brifysgol, ochr yn ochr â chwrs arall

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, mae angen i chi fod ag o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys mewn Mathemateg/Rhifedd Mathemateg, Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol ar radd Teilyngdod gyda TGAU yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd Mathemateg,Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg ar radd C neu uwch.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Wedi cwblhau'r Dystysgrif CBAC mewn Troseddeg yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu datblygu eu hastudiaethau neu ganfod cyflogaeth. Mae llwybrau dilyniant yn cynnwys:

  • Ein Gradd Sylfaen mewn Cyfiawnder Troseddol
  • Addysg Uwch mewn pynciau yn ymwneud â'r gyfraith a dyniaethau megis y gyfraith, cymdeithaseg, troseddeg neu seicoleg.
  • Cyfleoedd cyflogaeth o fewn cwmni cyfreithiol, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, y Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd neu'r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr a llawer mwy!

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd gofyn i ddysgwyr ymarfer technegau ar ei gilydd fel rhan o'r cwrs hwn.

Ble alla i astudio CBAC Tystysgrif mewn Troseddeg Lefel 3?

EPCE3261AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau