CBAC Tystysgrif/Diploma mewn Troseddeg Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gofrestru, mae angen i chi fod ag o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd Mathemateg, Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg;

neu 

Diploma Lefel 2 priodol ar radd Teilyngdod gyda TGAU yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd Mathemateg, Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg ar radd C neu uwch.

Yn gryno

Dyma gymhwyster cyffrous a diddorol sy'n datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth mewn cyd-destunau pwrpasol yn gysylltiedig â'r system cyfiawnder troseddol.

Mae'r cymhwyster yn berthnasol i nifer o swyddi o fewn y sector cyfiawnder troseddol, gwaith cymdeithasol a phrawf, cymdeithaseg a seicoleg.

Mae'r cymhwyster CBAC Lefel 3 mewn Troseddeg Gymhwysol yn cynnwys elfennau o seicoleg, y gyfraith a chymdeithaseg sy'n cyd-fynd ag astudiaethau mewn dyniaethau.

Dyma'r cwrs i chi os...

...rydych eisiau gyrfa yn y gyfraith

...rydych yn gweithio at gyflogaeth neu'n gweithio ar hyn o bryd o fewn y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, y Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd neu'r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr

...rydych yn paratoi i astudio troseddeg, y gyfraith, cymdeithaseg neu seicoleg ochr yn ochr â chyrsiau eraill

Beth fyddaf yn ei wneud?

Strwythur y cymhwyster:

1) Newid Ymwybyddiaeth o Drosedd

2) Damcaniaethau Troseddeg

3) O'r Safle Drosedd i'r Cwrt

4) Trosedd a Chosb

Rhaid i ddysgwyr gwblhau'r HOLL unedau.

Bydd yr uned orfodol gyntaf yn galluogi dysgwyr i arddangos dealltwriaeth o wahanol fathau o drosedd, dylanwadau ar ganfyddiadau trosedd a pham nad oes sôn am rhai troseddau.

Bydd yr ail uned orfodol yn galluogi dysgwyr i ennill dealltwriaeth o pam fod pobl yn cyflawni trosedd, gan dynnu ar yr hyn a ddysgon nhw yn Uned 1.

Bydd y drydedd uned orfodol yn darparu dealltwriaeth o'r system cyfiawnder troseddau o'r funud y cyflawnwyd y drosedd hyd at y rheithfarn.

Bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth a sgiliau i archwilio gwybodaeth er mwyn adolygu cyfiawnder rheithfarnau mewn achosion troseddol.

Yn yr uned orfodol derfynol, bydd dysgwyr yn defnyddio eu dealltwriaeth ar ymwybyddiaeth o droseddoldeb, damcaniaethau troseddol a'r broses o ddod ag unigolyn a gyhuddwyd i'r cwrt er mwyn gwerthuso effeithiolrwydd rheolaeth gymdeithasol i ddarparu polisi cyfiawnder troseddol.

Mae gan bob uned ei phwrpas cymhwysol o fewn y cymhwyster, sy'n ffocws i ddysgu'r uned. Mae'r pwrpas cymhwysol yn gofyn am ddysgu yn gysylltiedig ag astudiaethau achos gwreiddiol. Mae hefyd yn gofyn i ddysgwyr ystyried sut mae defnydd a chymhwysedd eu dysgu yn dylanwadu ar eu hunain, unigolion eraill, cyflogwyr, cymdeithas a'r amgylchedd. Bydd y pwrpas cymhwysol hefyd yn caniatáu dysgwyr i ddysgu mewn modd sy'n datblygu:

• sgiliau angenrheidiol ar gyfer dysgu a datblygu'n annibynnol

• amrywiaeth o sgiliau cyffredinol a throsglwyddadwy

• y gallu i ddatrys problemau

• sgiliau ymchwil yn seiliedig ar brosiect, datblygiad a chyflwyniad

• y gallu sylfaenol i weithio cyfochr â gweithwyr proffesiynol eraill, mewn amgylchedd proffesiynol

• y gallu i roi dysgu ar waith mewn cyd-destunau galwedigaethol

Asesir y cymhwyster CBAC Lefel 3 mewn Troseddeg Gymhwysol gan ddefnyddio cyfuniad o asesiadau mewnol ac allanol.

Bydd yr unedau canlynol yn cael eu hasesu'n allanol:

Uned 2: Damcaniaethau Troseddeg

Uned 4: Trosedd a Chosb

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, mae angen i chi fod ag o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd Mathemateg, Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol ar radd Teilyngdod gyda TGAU yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd Mathemateg, Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg ar radd C neu uwch.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Wedi cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu datblygu eu hastudiaethau neu ganfod cyflogaeth. Mae llwybrau dilyniant yn cynnwys:

  • Addysg Uwch mewn pynciau yn ymwneud â'r gyfraith a dyniaethau megis y gyfraith, cymdeithaseg, troseddeg neu seicoleg.
  • Cyfleoedd cyflogaeth o fewn cwmni cyfreithiol, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, y Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd neu'r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr a llawer mwy

CFAS0181A1
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau