CBAC Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UG Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a Mathemateg/Rhifedd

Yn gryno

Nod y cwrs hwn yw datblygu ymwybyddiaeth feirniadol o Wleidyddiaeth a'r berthynas rhwng syniadau, sefydliadau a phrosesau gwleidyddol yng Nghymru fodern a thu hwnt iddi, strwythurau awdurdod a phwer yn system wleidyddol Cymru a'r Deyrnas Unedig a sut gall y rhain fod yn wahanol i systemau gwleidyddol eraill, yn arbennig y rheiny yn yr Unol Daleithiau.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Hoffwch fod ar flaen y byd Gwleidyddol
... Hoffwch ddysgu sut mae systemau gwleidyddol yn gweithio
... Hoffwch yrfa mewn Gwleidyddiaeth neu Lywodraeth

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r Lefel A yn cynnwys dau fodiwl, sy'n canolbwyntio ar Lywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru fodern a'i chyd-destun yn y DU.

  • Uned GP1 Pobl, Gwleidyddiaeth a Chyfranogiad
  • Uned GP2 Llywodraethu Cymru Fodern

Mae'r Lefel U yn cynnwys unedau'r Lefel UG yn ogystal â dwy uned ychwanegol, yr astudir ar lefel uwch.

  • Uned GP3a Gwleidyddiaeth yr UDA
  • Uned GP4a Llywodraeth yr UDA

Cewch eich asesu drwy arholiadau sy'n cael eu gosod yn allanol. Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau asesiadau ffurfiol mewnol trwy gydol y flwyddyn.  Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

  • Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Lefel UG
  • Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Lefel U
  • Gweithgareddau sgiliau
  • Saesneg a Mathemateg

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ymrestru, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a Mathemateg/Rhifedd Mathemateg.

Mae'n bwysig bod gennych feddwl bywiog a chwilfrydig, yn ogystal â diddordeb mewn gwleidyddiaeth a materion cyfoes. Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd gan fyfyrwyr sydd â Lefel UG neu U mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth fynediad at ystod eang o gyfleoedd gyrfa ac addysg uwch posibl ym meysydd megis Busnes, Economeg, y Gyfraith, y Cyfryngau, Athroniaeth a Gwleidyddiaeth wrth gwrs. Bydd myfyrwyr nad ydynt yn dewis mynd ymlaen i astudiaethau uwch wedi datblygu sgiliau trosglwyddadwy hynod ddatblygedig a fydd yn eu caniatáu nhw i archwilio ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi wneud cyfraniadau ariannol at gost teithio ymweliadau addysgol.

PFAS0158A1
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau