CBAC Cemeg UG Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys gradd B mewn Cemeg neu radd BB mewn Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl, yn ogystal â gradd B mewn Mathemateg. Mae gradd C Rhifedd TGAU hefyd yn hanfodol.

Yn gryno

Cipolwg defnyddiol a diddorol ar Gemeg.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn chwilfrydig am Gemeg
... Ydych yn mwynhau dysgu am Wyddoniaeth
... Ydych yn gweithio'n galed ac yn gallu cymell eich hun

Beth fyddaf yn ei wneud?

Blwyddyn 1 - Lefel UG

  • Uned 1 Iaith Cemeg, Strwythur Mater ac Adweithiau Syml. Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud (80 marc)
  • Uned 2 Egni, Cyfradd a Chemeg Cyfansoddion Carbon. Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud (80 marc)

Blwyddyn 2 - Lefel U

  • Uned 3 Cemeg Ffisegol ac Anorganig. Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud (80 marc)
  • Uned 4 Cemeg Organig a Dadansoddi. Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud (80 marc)
  • Uned 5 Ymarferol (60 marc)

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys dwy uned yn y flwyddyn gyntaf gyda thasgau ymarferol gorfodol sy'n cael eu harholi mewn dau bapur damcaniaeth. Yn yr ail flwyddyn, mae tair uned arall, sy'n cael eu harholi mewn dau bapur damcaniaeth, a thasgau ymarferol gorfodol sy'n cael eu harholi mewn arholiad ymarferol. Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael mynediad ar y cwrs hwn, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Gradd B mewn Cemeg neu Radd BB mewn Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl, yn ogystal â Gradd B mewn Mathemateg.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Nid yn unig yw'r camau nesaf yn cynnwys y cyrsiau Cemeg a Bioleg amlwg, ond hefyd Meddygaeth, Deintyddiaeth, Fferylliaeth, Gwyddor Filfeddygol, Gwyddorau Bwyd, Gwyddorau'r Byd, Peirianneg, Gwyddor Fforensig a Gwyddor Amgylcheddol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nodyn cynghori: rydym yn argymell bod Cemeg
lefel A yn cael ei hastudio ynghyd â Gwyddoniaeth
arall lefel A (yn unol â chanllawiau CBAC).
Ble alla i astudio CBAC Cemeg UG Lefel 3?

CFAS0109A1
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau