CBAC Bioleg UG Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys gradd B mewn Bioleg neu radd B mewn Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol, a gradd B mewn Mathemateg/Rhifedd ac Iaith Saesneg.

Yn gryno

Mae hwn yn gipolwg trylwyr a difyr ar y pwnc Bioleg

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau gyrfa mewn astudiaethau biolegol
... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn gwyddoniaeth
... Ydych yn chwilfrydig ynglyn â'n planed a sut mae'n gweithio

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r fanyleb hon wedi'i rhannu i gyfanswm o 5 uned: 2 uned Uwch Gyfrannol a 3 uned Safon Uwch

Mae'r cwrs Bioleg Lefel UG yn cynnwys:

  • Bioleg 1: Biocemeg a threfniadaeth cell sylfaenol
  • Bioleg 2: Bioamrywiaeth a ffisioleg systemau'r corff

Mae'r cwrs Bioleg Lefel U yn cynnwys:

  • Bioleg 3: Egni, homeostasis a'r amgylchedd
  • Bioleg 4: Amrywiaeth, etifeddiaeth ac opsiynau
  • Bioleg 5: Arholiad ymarferol

Asesir unedau 1, 2, 3 a 4 gan brofion ysgrifenedig sy'n cael eu marcio gan y bwrdd arholi. Mae uned 5 yn cynnwys gwaith arbrofol yn y canol sydd i'w gyflawni dros gyfnod o 3 mis. Caiff hwn ei farcio gan y Bwrdd Arholi. Mae gofyn i chi hefyd gyflwyno un dyluniad microsgop, ac mae'n rhaid i hwnnw fodloni safon Lefel U. Unwaith y byddwch wedi'i gwblhau, byddwch yn cyflawni:

  • Bioleg Lefel UG
  • Bioleg Lefel U
  • Gweithgareddau sgiliau

Saesneg a Mathemateg

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ymrestru, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Gradd B mewn Bioleg neu Radd B mewn Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol, a Gradd B mewn Mathemateg/Rhifedd Mathemateg ac Iaith Saesneg.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyrsiau addysg uwch y gall Bioleg fod yn rhan o'r cymhwyster mynediad, yn cynnwys Meddygaeth, Fferylliaeth, Ffisiotherapi, Biocemeg, Iechyd Amgylcheddol, Geneteg, Nyrsio, Optometreg, Cadwraeth, Ecoleg, Gwyddor Filfeddygol a Biodechnoleg.

Ble alla i astudio CBAC Bioleg UG Lefel 3?

CFAS0173A1
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau