CBAC Hanes UG/U Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys gradd B mewn Saesneg a Hanes

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn mynd i'r afael â chipolwg eang ond addysgedig ar hanes y byd.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn mwynhau ymchwilio a darganfod
... Ydych yn chwilfrydig am ddigwyddiadau hanesyddol
... Ydych yn gallu cymell eich hun ac yn gweithio'n galed

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs hwn wedi'i rannu i 5 uned: dwy UG a thair U. Enillir cymhwyster UG ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a'r Lefel U cyflawn ar ddiwedd y cwrs dwy flynedd.

Mae unedau 1 a 3 yn canolbwyntio ar hanes Cymru a Lloegr (1485-1603 a 1890-1990). Mae unedau 2 a 4 yn cynnwys astudio'r Almaen Weimar (1918-1933) a'r Almaen Natsïaidd (1933-1945). Mae uned 5 yn waith cwrs a asesir yn fewnol. Bydd y gwaith cwrs yn seiliedig ar bwnc sy'n gysylltiedig ag Uned 3.

Yn Hanes Lefel UG ac U, mae ffeithiau a chysyniadau i'w deall ynglyn â sut mae'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi wedi esblygu, ond wrth astudio'r pwnc byddwch hefyd yn datblygu sgiliau megis dadansoddi, gwerthuso a chyfathrebu ymchwil.

Ar gyfer y cymhwyster Lefel UG, bydd gofyn i chi lwyddo mewn dwy uned:

  1. Dau gwestiwn strwythuredig (Uned 1, 1485-1603)
  2. Dau gwestiwn seiliedig ar ffynonellau (Uned 2 yr Almaen Weimar - un ar ffynonellau cynradd, ac un ar eilradd)

Ar gyfer y cymhwyster Lefel U, mae gofyn i chi lwyddo yn y Lefel UG a thair uned ychwanegol:

  1. Dau draethawd strwythuredig (Uned 3, 1890-1990)
  2. Un cwestiwn seiliedig ar ffynhonnell ac un traethawd strwythuredig (Uned 4, yr Almaen Natsïaidd 1933-1945)
  3. Darn o waith cwrs a asesir yn fewnol sy'n seiliedig ar agwedd ar Uned 3.

Pan fyddwch yn cwblhau'r cwrs, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ymrestru ar y cwrs hwn, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Gradd B mewn Saesneg a Hanes

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae Hanes yn bwnc academaidd traddodiadol poblogaidd, sy'n eich galluogi chi i fynd ymlaen i addysg uwch neu gyflogaeth. Mae cyfleoedd ar gael i raddedigion hanes mewn ystod o broffesiynau yn cynnwys y Gyfraith, Addysgu, Busnes, Newyddiaduraeth a gwaith mewn Amgueddfa.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi wneud cyfraniadau ariannol at gost teithio ymweliadau addysgol.

Ble alla i astudio CBAC Hanes UG/U Lefel 3?

PFAS0127A0
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau