CBAC Dylunio Graffeg UG/U Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg, Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a TGAU gradd C neu uwch mewn Celf.

Yn gryno

Byddwch yn archwilio amrywiaeth o syniadau ac adnoddau perthnasol mewn perthynas â Dylunio Graffeg ac yn cynhyrchu ymatebion ymarferol i'r rhain, gan arddangos dealltwriaeth o'r arddulliau, genres a thraddodiadau gwahanol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn greadigol
... Hoffwch ddilyn gyrfa mewn dylunio graffeg
... Ydych am gyfuniad o astudiaeth ddamcaniaethol ac ymarferol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn datblygu sgiliau mewn arddangos ystyr, swyddogaeth a diben i ddangos ymwybyddiaeth o gynulleidfa neu gyd-destun bwriadedig i'ch dyluniad. Mae'r 15 wythnos cyntaf o'r cwrs wedi'u dylunio i ddatblygu sgiliau presennol ac annog myfyrwyr i ddatblygu sgiliau newydd.

UG Uned 1: Ymholiad creadigol personol

Bydd yr aseiniad hwn yn para o Ionawr hyd at Fai, lle bydd corff o waith a chanlyniad terfynol yn cael eu cyflwyno i'w hasesu.

U Uned 2: Ymchwiliadau personol

Byddwch yn datblygu'ch briff eich hun i ddatblygu'ch astudiaethau ymhellach mewn aseiniad sy'n para 18 wythnos. Bydd disgwyl i chi gynhyrchu corff o waith, gydag elfen ysgrifenedig o 1000 gair a darn terfynol.

U Uned 3: Aseiniad wedi ei osod yn allanol

Mae'r uned hon o waith wedi'i gosod yn allanol gan CBAC. Cewch gyfnod paratoadol lle gallwch archwilio llwybrau astudio a phenderfynu arno. Yn ogystal, bydd gennych elfen reoledig o 15 awr i gynhyrchu darn o waith terfynol.

Bydd asesiadau'n cael eu cynnal 3 gwaith trwy gydol y flwyddyn academaidd a phan fyddwch yn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ymrestru, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg, Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a Chelf TGAU Gradd C neu uwch.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

O Lefel UG, gallwch barhau â'r cwrs i'r ail flwyddyn astudio i ennill Lefel U cyflawn yn y pwnc hwn. Gall y rheiny sydd â chymhwyster Lefel U fynd ymlaen ar gwrs Astudio Diploma Sylfaen, cyn ymgymryd â gradd mewn Celf a Dylunio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ffi stiwdio o £10.00 a bydd disgwyl i chi brynu offer celf ar ffurf 'pecyn' sydd wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer gofynion y cwrs.

Ble alla i astudio CBAC Dylunio Graffeg UG/U Lefel 3?

CFAS0171A1
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau