CBAC Ffrangeg UG/U Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, Mathemateg/Rhifedd a Gradd B mewn Ffrangeg.

Yn gryno

Byddwch yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r gwledydd neu gymunedau lle siaredir Ffrangeg trwy amrywiaeth o dasgau.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn chwilfrydig am ddiwylliant Ffrengig
... Ydych am ehangu eich sgiliau ysgrifenedig ac ar lafar mewn Ffrangeg
... Ydych yn gallu cymell eich hun ac yn gweithio'n galed

Beth fyddaf yn ei wneud?

Cyflawnir hyn drwy astudio deunyddiau go iawn, yn cynnwys ffilmiau a llyfrau. Bydd agwedd lafar yr iaith yn gwella drwy sesiynau sgwrsio wythnosol gyda chymhorthydd Ffrengig.

Lefel AS - bydd yr holl waith iaith ar gyfer AS yn seiliedig ar y themâu canlynol:

  • Thema 1 - Bod yn unigolyn ifanc mewn cymdeithas Ffrengig
  • Thema 2 - Deall y byd Ffrengig
  • Byddwch hefyd yn astudio un ffilm ar Lefel AS.

Lefel A - byddwch yn archwilio'r themâu canlynol:

  • Thema 3 - Amrywiaeth a gwahaniaeth
  • Thema 4 - Ffrainc 1940-1950: Y Feddiannaeth a'r blynyddoedd wedi'r Rhyfel
  • Byddwch hefyd yn astudio un testun llenyddol ar Lefel A.

Cewch eich asesu drwy arholiadau llafar, ysgrifenedig, cyfieithu, darllen a gwrando. Unwaith y byddwch wedi'i gwblhau, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, Mathemateg/Rhifedd Mathemateg, a Gradd B mewn Ffrangeg.

Bydd angen i chi gael diddordeb brwd yn yr iaith Ffrangeg a gwledydd sy'n siarad Ffrangeg. Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Croesewir a gwerthfawrogir cymhwyster lefel uwch mewn Ffrangeg yn y gweithle yn ogystal â mewn ystod eang o gyrsiau Addysg Uwch. Ar lefel gradd, gellir astudio Ffrangeg yn benodol neu ei astudio ar y cyd ag unrhyw bwnc/disgyblaeth. Drwy astudio Ffrangeg yn y brifysgol, cewch gyfle i dreulio rhan o'r cwrs yn byw a gweithio mewn gwlad sy'n siarad Ffrangeg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi wneud cyfraniadau ariannol at gost teithio ymweliadau addysgol.

Mae Coleg Gwent wedi ymrwymo i gynnig cwricwlwm amrywiol a chyfoethog i'w ddysgwyr Lefel A ac AS ac mae'n awyddus i sicrhau bod dysgwyr ar draws Gwent yn gallu cyrchu pynciau sy'n hanesyddol yn recriwtio niferoedd bach. Er mwyn sicrhau argaeledd, cynigir Sbaeneg a Ffrangeg ar ein Campws Crosskeys a chynigir Cymraeg ar ein campysau Parth Dysgu Crosskeys a Blaenau Gwent. Bydd Cerddoriaeth a Mathemateg Bellach yn cael eu cynnig ar bob un o'n campysau. Os yw eich dewis o bynciau yn golygu bod angen teithio rhwng campysau, cysylltwch â'n hadran dderbyn i gael mwy o wybodaeth.

Ble alla i astudio CBAC Ffrangeg UG/U Lefel 3?

CFAS0121A1
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau