CBAC Economeg UG/U Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a Mathemateg (Nid Rhifedd)

Yn gryno

Mae'r pwnc yn canolbwyntio ar sut mae asiantau economaidd yn gweithio neu'n rhyngweithio a sut mae economi'r wlad yn gweithio. Astudir sut mae dyn yn ennill y budd economaidd mwyaf o'r adnoddau cyfyngedig sydd ar gael.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau gwell dealltwriaeth o sut mae'r economi yn gweithio
... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn cyllid
... Ydych yn gallu cymell eich hun ac yn gweithio'n galed

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae economeg yn bwnc sy'n dadansoddi cynhyrchiad, dosbarthiad a'r defnydd o eiddo a gwasanaethau.

Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun. Pan fyddwch yn cwblhau'r cwrs, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a Mathemateg (Nid Rhifedd Mathemateg)

Mae parodrwydd i ddilyn y newyddion ac astudio y tu hwnt i'r dosbarth yn hanfodol. Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gall cwblhau Economeg Lefel A yn llwyddiannus arwain at Addysg Uwch, ac mae'r cymhwyster yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw gwrs sy'n gofyn sgiliau dadansoddi a dealltwriaeth o'r gymdeithas. Mae Economeg Lefel UG ac U yn werthfawr i ddilyn gyrfaoedd megis Bancio, Cyfrifeg, Llywodraeth Leol, y Gwasanaeth Sifil a'r byd busnes yn gyffredinol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi wneud cyfraniadau ariannol at gostau teithio ymweliadau addysgol.

Ble alla i astudio CBAC Economeg UG/U Lefel 3?

CFAS0114A1
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau