Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I fynd ar y cwrs, bydd angen o leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch arnoch, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 Priodol YN OGYSTAL Â dawn greadigol neu dystiolaeth o waith celf.

Yn gryno

Mae artistiaid colur yn dylunio ac yn gosod colur er mwyn cyfleu ymdeimlad o ddrama p’un ai mewn ffilm, theatr, ffotograff neu fideo cerddoriaeth. Bydd cymhlethdod a math y dyluniad yn amrywio yn dibynnu ar y cynhyrchiad a’r cymeriad ond gall artistiaid colur da gyflawni ystod eang o ymddangosiadau ar draws pob genre a chyfnod.

Gan weithio fel artist colur, byddwch yn gweld nad oes llwybr dilyniant diffiniedig. Mae natur lawrydd y proffesiwn yn golygu y gallwch symud rhwng artist colur dan hyfforddiant, artist colur, prif artist colur a rolau dylunio yn dibynnu ar eich profiad.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddyheadau o fod yn artist colur
... Oes gennych ddiddordeb arbennig mewn theatr neu ffilm
... Ydych chi’n greadigol a gweithgar

Beth fyddaf yn ei wneud?

Fel artist colur, rydych chi’n gyfrifol am roi colur ar bobl a steilio gwallt ar gyfer pobl sy’n ymddangos mewn ffilmiau, rhaglenni teledu, sesiynau ffotograff neu ddigwyddiadau byw fel cyngherddau, dramâu neu sioeau ffasiwn. Mae trin gwallt yn chwarae rhan fawr yn y cwrs hwn ac mae’r diwydiant yn cyflogi unigolion amryddawn sy’n gallu rhoi colur ymlaen a steilio gwallt mewn un sesiwn.

Eich swydd fyddai creu’r edrychiad mae’r person ei angen ar gyfer y math o gynhyrchiad neu ddigwyddiad.

Byddwch yn dysgu technegau trin gwallt sylfaenol a sgiliau colur penodol i’r cyfryngau gan gynnwys:

 • Colur ar gyfer y llwyfan
 • Heneiddio ar gyfer y llwyfan
 • Effeithiau arbennig
 • Lleoliad gwaith
 • Gwneud wig
 • Trin gwallt sylfaenol
 • Defnyddio darnau gwallt
 • Colur ffasiwn
 • Colur ffotograffig
 • Colur cyfnod
 • Peintio wynebau
 • Dylunio celf corff
 • Darparu celf ewinedd

Byddwch yn cael eich asesu trwy aseiniadau ymarferol ac aseiniadau ar thema, portffolio o waith a chwestiynau prawf amlddewis. Ar ôl cwblhau, byddwch yn cyflawni:

 • Lefel 2 Trin Gwallt a Cholur y Cyfryngau
 • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau a diwallu anghenion y diwydiant
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Saesneg a Mathemateg (os nad ydych wedi ennill gradd C neu uwch ar lefel TGAU)
 • Sgiliau Cyfoethogi Creadigol (gweithgareddau cymunedol ac arddangosiadau)

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I fynd ar y cwrs, bydd angen o leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch arnoch, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 Priodol YN OGYSTAL Â dawn greadigol neu dystiolaeth o waith celf.

Mae angen i chi fod yn hunan-gymhellol, yn weithgar, yn rhifog a meddu ar bersonoliaeth gyfeillgar. Byddwch wedi eich lleoli ar y campws a bydd un noson yr wythnos lle gall fod angen i chi fynychu'r coleg tan 6.00pm. Mae profiad gwaith cysylltiedig yn rhan orfodol o'r cwrs ac yn cynnwys lleoliadau gwaith mewn lleoliadau theatr.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 3 mewn Colur Theatrig ar Cyfryngau,  cyflogaeth neu addysg bellach.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae cod gwisg ac ymddangosiad yn agwedd bwysig iawn ar y cwrs hwn ac rydym yn gofyn i chi gadw at y canlynol:

 • Mae’n rhaid gwisgo tiwnig gyda throwsus ac esgidiau du synhwyrol yn y salonau
 • Rhaid i wallt gael ei glymu yn daclus yn ôl o'r wyneb a rhaid gwisgo colur er mwyn creu delwedd broffesiynol
 • Dim tyllau corff gweladwy
 • Modrwy briodas yn unig a ganiateir ei gwisgo yn yr ystafell colur.

Bydd disgwyl i chi brynu gwisg, colur a chitiau gwallt a thalu am deithiau fel amod o’ch lle ar y cwrs. Bydd y gost yn daladwy mewn dwy ran:

Mis Medi – Cit Colur 1 a Brwshys - £251,00, Gwisg - £45, Cit Trin Gwallt - £87.00

Mis Ionawr – Cit Colur 2 - £96.00

*Gall yr holl gostau newid

Ble alla i astudio ?

CFDI0197AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau