VTCT Diploma mewn Effeithiau Arbennig Theatrig, Gwallt a Cholur y Cyfryngau Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Celf a naill ai Mathemateg/Rhifedd Mathemateg neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg ac wedi cwblhau'r Diploma Lefel 2 mewn Gwallt a Cholur i'r Cyfryngau/Colur Theatrig. Mae mynediad uniongyrchol i'r rhaglen hon yn bosibl os oes gennych brofiad blaenorol yn y diwydiant colur.

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs deinamig a manwl i'r gwaith a wneir a'r sgiliau sydd eu hangen ar artist colur effeithiau arbennig.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych chi’n caru popeth sy’n ymwneud â gwallt a harddwch
... Oes gennych ddiddordeb arbennig mewn theatr neu deledu
... Ydych chi’n greadigol a gweithgar

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae artistiaid effeithiau colur arbennig yn gweithio gyda modelau byw neu berfformwyr i’w trawsnewid nhw’n gymeriadau neu greaduriaid (fel arfer at ddibenion sioe neu ddrama fel y disgrifir mewn sgriptiau ffilm a theledu). Mae’r gwaith hwn yn cynnwys rhoi colur a/neu brostheteg ymlaen i gyflawni’r effaith theatrig ddymunol.

Mae’r cwrs Effeithiau Arbennig Theatrig, Gwallt a Cholur y Cyfryngau yn ddelfrydol i chi os oes gennych chi ddiddordeb mewn colur theatr neu ffilm, os ydych chi’n bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiant ac wedi cyflawni Lefel 2 Colur Theatrig neu yn meddu ar brofiad diwydiant cyfatebol.

Byddwch yn ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau gyrfa lwyddiannus mewn colur theatrig a'r cyfryngau a byddwch yn dysgu am weithio yn y diwydiant. Yn ystod eich amser yn y coleg, bydd cyfleoedd i fynychu profiad gwaith a chymryd rhan mewn cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu:

 • Colur ar gyfer y llwyfan a ffilm
 • Colur ffantasi
 • Colur cymeriad
 • Prostheteg
 • Gwallt priodasol a ffantasi
 • Lleoliad gwaith (sesiynau ffotograff, ffilmiau byrion a theatr)
 • Colur chwistrell baent a chelf corff
 • Ffasiwn uchel
 • Peintio wyneb a chorff
 • Heneiddio ar gyfer y llwyfan a ffilm
 • Capiau moel
 • Barfau gwallt a mwstashis crêp
 • Colur cyfnod
 • Effeithiau damwain
 • Cuddliw a gwrthdroad rhyw
 • Priodasol Asiaidd

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng asesiadau ymarferol ac ar-lein, aseiniadau a phortffolio o waith. Ar ôl cwblhau, byddwch yn cyflawni:

 • Lefel 3 Colur Theatrig
 • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau a diwallu anghenion y diwydiant
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Saesneg a Mathemateg (os nad ydych wedi ennill gradd C neu uwch ar lefel TGAU)
 • Sgiliau Cyfoethogi Creadigol (gweithgareddau cymunedol ac arddangosiadau)

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Bydd angen i chi feddu ar o leiaf 5 cymhwyster TGAU ar radd C neu uwch i gynnwys Celf a naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf ac wedi cwblhau y Diploma Lefel 2 mewn Gwallt a Cholur y Cyfryngau/Colur Theatrig. Mae mynediad uniongyrchol ar y rhaglen hon yn bosibl os oes gennych chi brofiad blaenorol yn y diwydiant colur.

Bydd disgwyl i chi hefyd fynychu cyfweliad adolygu portffolio, lle byddwch yn dangos eich addasrwydd ar gyfer y cwrs. Yn y cyfweliad byddwch yn cyflwyno eich portffolio a llyfrau braslunio i dîm y cwrs. Dylai eich gwaith ddangos eich gallu i fynegi a datblygu eich syniadau.

Mae angen i chi fod yn hunan-gymhellol, yn weithgar, yn rhifog a meddu ar bersonoliaeth gyfeillgar. Byddwch wedi eich lleoli ar y campws a bydd un noson yr wythnos lle gall fod angen i chi fynychu'r coleg tan 7/7.30pm.

Mae profiad gwaith cysylltiedig yn rhan orfodol o'r cwrs ac yn cynnwys lleoliadau gwaith mewn lleoliadau theatr.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogaeth yn y diwydiant colur drwy waith teledu, theatr neu waith llawrydd neu gallwch fynd ymlaen i addysg uwch fel ein cwrs HNC/D mewn Colur Arbenigol yng Nghampws Pontycymer.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg:

 • Gwisg arbennig
 • Mae’n rhaid clymu’r gwallt yn daclus i ffwrdd o’r wyneb
 • Dim tyllau corff
 • Ni chaniateir gwisgo unrhyw emwaith ac eithrio modrwy briodas yn y salon

Bydd disgwyl i chi brynu gwisg arbennig, pecyn colur a thalu am deithiau fel amod o’ch lle ar y cwrs am gyfanswm cost o tua £556*

*Mae'r holl gostau yn cael eu hadolygu a gallent newid.

CFDI0202AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau