VTCT Therapïau Cyflenwol Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
4

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Os ydych eisoes wedi astudio therapi cyflenwol lefel 3, neu'r ddau ddiploma Aromatherapi ac Adweitheg (Reflexology) ar lefel 3, mae’r cwrs yma’n ffordd wych i ddatblygu ymchwil ac ymarfer ymhellach.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun dros 18 oed sydd eisoes yn astudio therapïau cyflenwol sydd eisiau gwneud cynnydd i’r lefel uchaf.

Cynnwys y cwrs

Cymhwyster ar y cyd yw’r cwrs yma ac mae dwy elfen iddo:
  • YEHG Diploma Lefel 4 mewn Aromatherapi i’r Therapydd Cyflenwol - mae hwn yn darparu llwybr datblygu gyda sgiliau technegol uwch Lefel 3 i aromatherapyddion, ac yn datblygu eich gwybodaeth am olewau ychwanegol a’u defnydd therapiwtig eraill a theorïau ac arferion i gymwysiadau aromatherapi ar bresgripsiwn uwch.
  • YEHG Diploma Lefel 4 mewn Adweitheg ar gyfer y Therapydd Cyflenwol - mae hwn yn datblygu sgiliau technegol uwch Lefel 3 i adweithegwyr, gan ychwanegu technegau i gymhwyso triniaethau, i’ch stoc sy’n bodoli eisoes wrth i chi ddatblygu eich gwybodaeth am theorïau ac arferion adweitheg.

Gan ddefnyddio cyfuniad o sesiynau theori, sesiynau dysgu ymarferol, sesiynau clinig, gwaith grwp, gweithgareddau ymchwil, cyflwyniadau, gweithgareddau gwella (gan gynnwys ymweld â siaradwyr a mynd ar deithiau) ac astudiaethau achos. Cewch yr wybodaeth hanfodol i ddarparu sgiliau therapiwtig uwch mewn amgylchedd clinigol. Hefyd, byddwch yn meithrin sgiliau rhyngbersonol ac am anatomeg uwch a ffisioleg i’r therapydd cyflenwol.

Bydd angen i chi fod yn hunanysgogol, yn meddu ar bersonoliaeth gyfeillgar, bod gennych sgiliau rhyngbersonol da, yn meddu ar safon uchel o ymarweddiad personol, a’ch bod wedi’ch ymrwymo i fynd yn brydlon i bob sesiwn. Disgwylir i chi ddangos y gallu i feddwl yn feirniadol, ymgymryd â gwaith ymchwil a bod yn rheolwr amser da, yn gallu cyflwyno gwaith ysgrifenedig o fewn amserlenni gofynnol.

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o arsylwadau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, astudiaethau achos, asesiadau cwblhau, cwblhau log gwaith o isafswm oriau ar gyfer pob ymarfer therapi cyflenwol, roi cyflwyniadau i gynulleidfaoedd a grwpiau cymheiriaid a chyflwyno portffolio tystiolaeth.

Yn achos yr astudiaethau achos aromatherapi, bydd angen i chi gyflawni a dogfennu tystiolaeth am o leiaf 30 o driniaethau, gyda phum cleient a derbyn o leiaf chwe thriniaeth. Rhaid iddynt gynnwys gwerthusiadau ac ymarfer myfyriol.

Yn achos yr astudiaethau achos technegau adweitheg, rhaid i chi gyflawni a dogfennu tystiolaeth am o leiaf 36 o driniaethau gan ddefnyddio pob math o adweitheg – disgwylir y gellir defnyddio nifer o fathau gwahanol o adweitheg ym mhob astudiaeth.

Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs, gallech symud ymlaen i YEHG Lefel 4 Diploma mewn Tylino.

   

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau Diploma Lefel 3mewn Therapïau Cyflenwol neu Ddiploma Lefel 3 mewn Aromatherapi ac Adweitheg eisoes, a bydd angen lefel dda o lythrennedd a rhifedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg eich salon yw:

  • Iwnifform y cwrs (manylion i’w darparu) ac esgidiau du, gwastad cyfforddus
  • Y gwallt wedi ei glymu’n daclus oddi ar yr wyneb
  • Ewinedd glan, byr wedi’u ffeilio, heb estyniadau na farnais ewinedd
  • Dim tyllau yn y corff neu emwaith - dim ond modrwy briodas y gellir ei gwisgo

Disgwylir i chi brynu’r iwnifform (tua £50) ac offer Aromatherapi Lefel 4 (manylion i’w darparu). Byddwch angen yswiriant y Ffederasiwn Therapyddion Holistaidd, soffa tylino y gellir ei haddasu, gyda chadair â thwll i’r wyneb a/neu gadair adweitheg er y gallwch ymarfer oddi ar y safle a detholiad o lyfrau (bydd rhestr ddarllen ar gael wrth i chi gofrestru).

*Caiff yr holl gostau eu hadolygu ac maent yn amodol i newid.

Ble alla i astudio VTCT Therapïau Cyflenwol Lefel 4?

CPDI0505AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau