Rhithiol Ar-lein - Cwrs Rheoli Newid Lefel Sylfaen a Hyfforddiant Ymarferydd gydag Arholiadau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Rheoli Prosiectau

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad Byr

 

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond bydd angen diddordeb brwd yn y pwnc.

Yn gryno

Yn gryno

 

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r byd i gyd yn newid, ac mae'r angen am arbenigwyr all weddu i sefydliad, a'i helpu i weithredu newidiadau a gwelliannau yn fwy hanfodol nawr nag erioed.

Mae gwneuthurwyr newid yn cyfathrebu gyda phobl sy'n cael eu heffeithio gan newid, ac mae'r rhaglen hon yn paratoi cyfranogwyr ar gyfer newid mwy manwl a thrawsnewidiol. Gall ymarferwyr yn y maes deimlo'n hyderus wrth weithredu newidiadau sy'n canolbwyntio ar bobl, megis addasu cyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â rôl benodol yn y gweithle.

Dyma'r cwrs i chi os...

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

...unrhyw un â sgiliau pobl da sy'n dymuno defnyddio'r priodoleddau hyn i adeiladu gyrfa o gwmpas cefnogi sefydliadau i reoli trawsnewidiadau.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Beth Fyddaf yn Ei Wneud...

 

Trosolwg o Reoli Newid Sylfaenol:

Sut mae'r broses o newid sefydliadol neu drawsnewid yn digwydd.
Y rolau sydd eu hangen i greu timau sydd fwyaf tebygol o gyflawni newid sefydliadol yn llwyddiannus.
Sut mae pobl yn ymateb i newid sefydliadol a sut i'w helpu nhw addasu iddo.
Datblygu strategaethau i ysgogi pobl wrth i sefydliad ymgymryd â newid. 
Y mathau gwahanol o brosesau newid e.e. newid wedi'i gynllunio a newid newydd.
Sut i gynnal cysylltiadau â rhanddeiliaid wrth i sefydliad ymgymryd â newid.

Trosolwg o Ymarferydd Rheoli Newid:

Defnyddio fframweithiau prosesau priodol i gynllunio a deall newid sefydliadol.
Ystod o fodelau sefydliadol er mwyn deall, cefnogi a chynnal prosesau newid sefydliadol.
Sut i baratoi'n gywir ar gyfer menter newid sefydliadol - megis adeiladu tîm newid effeithiol a chynnig golwg fanwl sy'n gwella perfformiad y tîm.
Paratoi pobl ar gyfer newid sefydliadol.
Sut i fod yn ysgogol mewn modd sy'n cydymdeimlo â rolau a phersonoliaethau pobl.
Sut i sefydlu fframwaith clir o rolau, sgiliau a gweithgareddau lle all arweinwyr gefnogi a chynnal y broses newid.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy ddosbarth rhithiol. Mae dosbarthiadau rhithiol yn gyfwerth â chyrsiau dosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'u darperir mewn amgylchedd ar-lein. 

Bydd angen i chi neilltuo 4 diwrnod ar gyfer mynychu'r cwrs hwn.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein, ac mae angen dyfais sydd wedi cysylltu â'r we gyda meicroffon a gwe-gamera.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau