Hyfforddiant ar gyfer Gofal a Rheolaeth Cam 4 BHS

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£40

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Ionawr 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
6 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Er mwyn gallu ymgymryd â Cham 4 BHS, bydd angen i chi fod yn 18 oed neu’n hyn ac wedi ennill cymhwyster Gofal Cam 3 BHS neu gymhwyster cyfatebol.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i baratoi myfyrwyr ar gyfer arholiadau Gofal a Rheolaeth Cam 4 'Llwybr Trin' Rhagoriaeth Ceffylau BHS. Byddwch yn datblygu’r sgiliau ymarferol a damcaniaethol sydd eu hangen i ofalu am geffylau cystadlu a rheoli sefydliad ceffylau.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Rydych yn unigolyn proffesiynol yn y diwydiant, sydd eisiau hyfforddi tuag at gymhwyster Gofal a Rheolaeth Cam 4 BHS

... Rydych eisiau datblygu eich sgiliau hwsmonaeth ceffylau wrth ofalu am geffylau cystadlu

... Mae gennych ddiddordeb brwd mewn rheoli busnes marchogol yn effeithiol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau i ddatblygu’r wybodaeth a sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch i reoli a gofalu am ystod o geffylau.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Dewis, ffitio a gwerthuso ystod o harneisiau arbenigol
  • Deall egwyddorion maeth, ffitrwydd a ffisioleg ceffylau
  • Arddangos sut i asesu cydffurfiad ac iechyd ceffylau
  • Deall sut i ofalu am wahanol grwpiau o geffylau
  • Deall y broses bwrw ebol a gofalu am gesig, ebolion a stoc ifanc
  • Deall pwysigrwydd gofal cwsmeriaid a sut i gymhwyso hyn yn eich busnes
  • Arddangos sgiliau rhyngbersonol effeithiol
  • Deall cyfrifoldebau rheolwr iard, gan gynnwys rheoli staff, cyfrifon a chadw cofnodion
  • Deall sut i reoli iard, gan gynnwys rheoli glaswelltiroedd, cyfleusterau a marchnata

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gallai dysgwyr symud ymlaen i ymgymryd â’r asesiad Cam 4 BHS allanol neu wneud cais i fynychu un o'n cyrsiau ceffylau llawn amser.

Gwybodaeth Ychwanegol

Noder, mae’r cwrs hwn wedi'i gynllunio i baratoi dysgwyr ar gyfer adrannau arholiad Gofal a Rheolaeth Cam 4 BHS, ond nid yw'r cwrs hwn yn cynnwys mynediad i arholiadau.

Gall ymgeiswyr ddod â'u Cofnod Sgiliau BHS i'r hyfforddwr lofnodi cymwyseddau.

Noder nad yw'n orfodol cwblhau'r asesiad hwn ar ôl cwblhau'r cwrs.

UPCE3495AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 13 Ionawr 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau