Cynllunio Gweithgareddau i Annog Gwytnwch (Digwyddiadau yn Gysylltiedig â Thrawma)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£60

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
20 Ionawr 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Gall profi trawma gael effaith sylweddol ar ddatblygiad a llesiant plentyn.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cipolwg i ddysgwyr ar ffyrdd o ddod yn wybodus ynghylch trawma o fewn lleoliad proffesiynol a'u caniatáu i ddysgu strategaethau ar gyfer datblygu gwytnwch.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...rydych yn gweithio fel gweithiwr gofal plant proffesiynol a hoffech ddatblygu gwybodaeth ychwanegol.

...rydych yn astudio gofal plant ac eisiau ennill profiad i ategu eich dysgu neu eich paratoi ymhellach at gyflogaeth.

Cynnwys y cwrs

Bydd dysgwyr yn archwilio sut y gall trawma effeithio ar blentyn a'r effaith barhaol y gall ei chael. Bydd y cwrs yn rhoi syniad o'r mathau o drawma a all effeithio ar blant, pobl ifanc a'u teuluoedd, yn ogystal â'r strategaethau a all wella gwytnwch gan arwain at iechyd a llesiant gwell.

Ar y cwrs hwn, gallwch ddisgwyl:

  • Pennu beth a olygir gan drawma
  • Archwilio ffactorau o drawma
  • Dadansoddi mathau o drawma
  • Datblygu strategaethau i ddatblygu gwytnwch

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Bydd disgwyl i chi ymrwymo 6 awr ac ymgysylltu yn llawn â phob rhan o'r cwrs. Nid oes angen asesiad ffurfiol. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl i gyfranogwyr gymryd rhan yn yr holl weithgareddau gyda brwdfrydedd, a dangos parch at eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gall dysgwyr fynd ymlaen i opsiynau rhan-amser eraill a gynigir o fewn yr ysgol, a fydd yn cyd-fynd â'r cwrs hwn, yn ogystal â datblygiad proffesiynol parhaus.

Ymhlith yr opsiynau cwrs mae:

  • Effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ar Iechyd a Llesiant
  • Cynllunio Gweithgareddau i Annog Gwytnwch (Digwyddiadau yn Gysylltiedig â Thrawma)
  • Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

CCCE3378AB
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 20 Ionawr 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau