NPTC Diploma mewn Amaethyddiaeth a Chefn Gwlad Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg

Yn gryno

Mae’r cwrs yn eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth ategol wrth ymarfer sgiliau y gellid eu defnyddio yn y diwydiant amaethyddol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych chi’n dymuno dysgu rhagor am amaethyddiaeth
... Ydych chi’n dymuno dechrau eich gyrfa, neu symud ymlaen i gymwysterau galwedigaethol
... Oes eisiau cymysgedd o astudio yn yr ystafell ddosbarth ac ymarferol arnoch chi

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn astudio ystod o bynciau gan gynnwys:

 • Gyrru tractor
 • Hwsmonaeth da byw
 • Rhoi triniaethau milfeddygol
 • Tasgau da byw
 • Iechyd a diogelwch
 • Bioddiogelwch
 • Sgiliau ystâd
 • Profiad cefn gwlad

Byddwch yn cael cyfle i weithio ar fferm y coleg ac ymgymryd â phrofiad gwaith. Bydd eich gwaith yn gydbwysedd rhwng magu gwybodaeth ddamcaniaethol am systemau anifeiliaid a phlanhigion a gwaith ymarferol i ategu’r theori hwn.

Mae’r cwrs yn cael ei asesu trwy asesu ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig i ddangos eich dealltwriaeth. Byddwch yn ennill:

 • Diploma Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth seiliedig ar Waith
 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cadwraeth Amgylcheddol seiliedig ar Waith
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg
 • Cymwysterau perthnasol eraill i wella eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I fynd i mewn i’r cwrs, bydd angen isafswm o 4 TGAU gradd D neu uwch i gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol i gynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Mae angen ymrwymiad llawn at bresenoldeb. Parch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc a hunangymhelliad ynghyd ag angerdd am y diwydiant amaethyddol yw’r rhinweddau hanfodol y disgwyliwn weld yn ein holl ddysgwyr. Byddwch yn cael eich asesu’n barhaol ac mae disgwyl y byddwch yn parhau â’ch astudiaethau a gwaith cwrs/lleoliad gwaith yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth neu gyflogaeth yn y sector tir.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae rhywfaint o brofiad o anifeiliaid a gwaith fferm ymarferol a pherthnasol yn ddymunol.

Bydd angen i chi gael chwistrelliad tetanws cyfredol cyn dechrau gweithio gyda’r anifeiliaid.

Bydd angen i chi brynu esgidiau baw bodiau traed dur ac oferôlau i’w gwisgo pan rydych chi’n gweithio gyda’r anifeiliaid fferm. Gallwch brynu’r rhain gan y coleg pan ddewch i gofrestru, am tua £35.

Ble alla i astudio NPTC Diploma mewn Amaethyddiaeth a Chefn Gwlad Lefel 2?

UFDI0266AA
Campws Brynbuga
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau