Cyflwyniad i Effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£35

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
18 Tachwedd 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Gall Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod achosi goblygiadau difrifol i iechyd a llesiant person ifanc, gan effeithio ar eu datblygiad cyffredinol. Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn cynnwys trais, cam-drin a chael magwraeth mewn teulu â phroblemau iechyd meddwl neu sy'n camddefnyddio sylweddau. Gall straen gwenwynig o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod newid datblygiad yr ymennydd ac effeithio ar sut mae'r corff yn ymateb i straen. Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn gysylltiedig â phroblemau iechyd cronig, iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau pan fyddant yn oedolion.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cipolwg i ddysgwyr ar sut all pobl ifanc gael eu heffeithio gan Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...rydych yn weithiwr gofal plant proffesiynol a hoffech ddatblygu gwybodaeth ychwanegol

...unigolion sy'n astudio gofal plant ac sydd eisiau profiad ychwanegol i gyd-fynd â'u haddysg, neu eu paratoi nhw ymhellach ar gyfer cyflogaeth

Cynnwys y cwrs

Bydd dysgwyr yn archwilio pam fod Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn digwydd, a'u heffaith ar berson ifanc a sut y gallai hyn ddylanwadu ar eu bywyd cyn iddynt dyfu yn oedolion. Ar y cwrs hwn, gallwch ddisgwyl:

  • Adnabod Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a'u pwysigrwydd mewn perthynas ag iechyd ac addysg.
  • Archwilio effaith straen ar ddatblygiad.
  • Pennu ffactorau sy'n gysylltiedig â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Bydd disgwyl i chi ymrwymo 6 awr ac ymgysylltu yn llawn â phob rhan o'r cwrs. Nid oes angen asesiad ffurfiol. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl i gyfranogwyr gymryd rhan yn yr holl weithgareddau gyda brwdfrydedd, a dangos parch at eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Efallai yr hoffai dysgwyr ystyried opsiynau rhan-amser eraill a gynigir o fewn yr ysgol, a fydd yn cyd-fynd â'r cwrs hwn, yn ogystal â datblygiad proffesiynol parhaus. Ymhlith yr opsiynau cwrs mae:

  • Cynllunio Gweithgareddau i Annog Gwytnwch (Mabwysiadu Strategaethau Iechyd Meddwl Da).

neu

  • Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

CCCE3470AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 18 Tachwedd 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau