Cyflwyniad i Gefnogi Grwpiau Bregus (Plant)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£35

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
18 Ionawr 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Gall adnabod yr arwyddion o blentyn yn ei chael hi'n anodd neu'n fregus, o bosib, yn gynnar gael effaith sylweddol ar ddatblygiad a llesiant plentyn.

Dyma gwrs cyflwyniadol a fydd yn helpu dysgwyr i ddeall beth yw bregusrwydd, sut i adnabod grwpiau bregus ac ystyried yr heriau y mae grwpiau bregus penodol yn eu hwynebu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...rydych yn gweithio fel gweithiwr gofal plant proffesiynol a hoffech ddatblygu gwybodaeth ychwanegol.

...rydych yn astudio gofal plant ac eisiau ennill profiad i ategu eich dysgu neu eich paratoi ymhellach at gyflogaeth.

Cynnwys y cwrs

Bydd dysgwyr yn ystyried beth yw bregusrwydd a sut y dosbarthir bregusrwydd. Yna, bydd dysgwyr yn edrych ar grwpiau bregus megis plant sy'n byw gyda thrais domestig, ffoaduriaid ifanc, ceiswyr lloches a mudwyr a phlant sy'n derbyn gofal.

Bydd dysgwyr hefyd yn edrych ar fregusrwydd sy'n deillio o dyfu i fyny mewn oes ddigidol a phlentyndod yn ystod yr 21ain Ganrif.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Bydd disgwyl i chi ymrwymo 3 awr ac ymgysylltu yn llawn â phob rhan o'r cwrs. Nid oes angen asesiad ffurfiol. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl i gyfranogwyr gymryd rhan yn yr holl weithgareddau gyda brwdfrydedd, a dangos parch at eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gall dysgwyr fynd ymlaen i opsiynau rhan-amser eraill a gynigir o fewn yr ysgol, a fydd yn cyd-fynd â'r cwrs hwn, yn ogystal â datblygiad proffesiynol parhaus. Cwrs enghreifftiol yw Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

CCCE3471AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 18 Ionawr 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau