Cyflwyniad i Iechyd Plant a'r Glasoed

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£60

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
14 Hydref 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Byddai unrhyw un sy'n gweithio gyda phlant a'r glasoed yn dweud ei fod yn waith heriol, cymhleth a gwerth chweil!

Felly, i'ch helpu chi baratoi am yrfa yn y maes hwn, mae'r cwrs hwn yn ceisio darparu cyflwyniad clir i iechyd meddwl plant a'r glasoed, ystyried y gwahaniaethau rhwng problemau iechyd meddwl emosiynol a meddyliol, a sut mae problemau iechyd meddwl yn datblygu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

....os ydych yn gweithio fel gweithiwr proffesiynol gofal plant

...i unrhyw un sydd eisiau astudio gofal plant a deall iechyd meddwl

...pobl sydd â diddordeb mewn iechyd meddwl a datblygiad plant

...pobl sydd eisiau ennill gwybodaeth ychwanegol a phrofiad i gyd-fynd â'ch astudiaethau

... unigolion sydd eisiau paratoi mwy ar gyfer gwaith yn y sector heriol a chymhleth hwn.

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs hwn, bydd dysgwyr yn cael cyflwyniad i bwysigrwydd gweithio fel tîm a gwybodaeth ddamcaniaethol sy'n sail i ddatblygiad, ac yn ystyried sut y defnyddir y wybodaeth yn y byd go iawn Mae'n fan cychwyn gwych ym maes iechyd meddwl plant a'r glasoed, ac mae'n addas i unigolion sy'n bwriadu cefnogi'r grwp yma o bobl.

Ar y cwrs hwn, bydd disgwyl i chi:

  • Bennu beth yw gwaith tîm mewn perthynas â'r tîm amlddisgyblaethol
  • Archwilio'r ffactorau o fewn theori sy'n gysylltiedig ag iechyd a llesiant plant a'r glasoed
  • Ystyried y gwahaniaethau rhwng problemau iechyd meddwl ac emosiynol, a sut all problemau iechyd meddwl ddatblygu.

Bydd y cwrs yn rhoi cipolwg i chi o'r pwysigrwydd o gydnabod yr heriau y gall nifer o blant neu lasoed eu hwynebu yn ystod eu bywydau, wrth ddefnyddio'ch gwybodaeth ddamcaniaethol.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol i gychwyn y cwrs hwn.

Bydd disgwyl i chi ymrwymo i 3 awr yr wythnos, a chwblhau pob elfen o'r cwrs.

Nid oes angen asesiad ffurfiol. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl i gyfranogwyr gymryd rhan yn yr holl weithgareddau gyda brwdfrydedd, a dangos parch at eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, mae nifer o opsiynau ar gael. Gall dysgwyr fynd ymlaen i gwblhau cyrsiau rhan amser eraill a gynigir o fewn y coleg, fydd yn cyd-fynd â'r cwrs hwn, yn ogystal â datblygiad proffesiynol parhaus. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
  • Cynllunio Gweithgareddau i Annog Gwytnwch (Digwyddiadau Cysylltiedig â Thrawma)
  • Effaith Profiadau Niweidiol Plentyndod ar Iechyd a Llesiant
  • Cynllunio Gweithgareddau i Annog Gwytnwch (Mabwysiadu Strategaethau Iechyd Meddwl Da).

CCCE3472AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 14 Hydref 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau