IMI Egwyddorion Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn (Diploma Estynedig) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Gradd Teilyngdod mewn Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn a TGAU gradd C mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth drylwyr a dynamig o’r maes cynnal a chadw a thrwsio cerbydau modur.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau symud yn eich blaen at lefel gradd

... Ydych eisiau mynd yn dechnegydd diagnostig medrus

... Ydych yn weithgar ac yn dda am ddatrys problemau.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn ymdrin ag unedau’n cynnwys gwaith cynnal a chadw cyffredinol ar gerbydau, tynnu ac ailosod cydrannau (cydrannau injans, cydrannau trydanol a chydrannau siasis), archwilio cerbydau, glanhau, unedau trawsyrru, diagnosio diffygion, iechyd a diogelwch, mathemateg, gwyddoniaeth a TGCh cerbydau.

Os byddwch yn symud yn eich blaen at brentisiaeth mewn cerbydau modur, bydd y cwrs hwn yn darparu’r elfen ddamcaniaethol gyflawn sy’n angenrheidiol ar ei chyfer.

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng profion ac aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

  • Diploma Estynedig Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau
  • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau a diwallu anghenion y diwydiant
  • Gweithgareddau Sgiliau (fel rhan o’r Her Tystysgrif Sgiliau)
  • Mathemateg a Saesneg (os na chawsoch Radd C neu uwch ar lefel TGAU bydd angen ichi fynychu dosbarthiadau ychwanegol)

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ddilyn y cwrs, byddwch angen Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn Gradd Teilyngdod a naill ai TGAU Mathemateg/Mathemateg Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, Gradd C.

Mae’n ofynnol ymrwymo’n llwyr i fynychu’r cwrs, a hefyd mae’r gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm yn ofynnol. Dylech fod â dymuniad cryf i weithio yn y diwydiant cerbydau modur, dylech gadw at ethos y coleg a dylech fod yn barod i wella eich lefel mewn pynciau academaidd.

Beth sy'n digwydd nesaf?

  • HNC mewn Peirianneg Fodurol
  • Gwaith
  • Astudiaeth ar lefel uwch mewn prifysgol

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi brynu Cyfarpar Diogelu Personol priodol, fel esgidiau ac oferôls, a fydd yn costio oddeutu £40.00. Hefyd, bydd angen ichi ddarparu eich defnyddiau ysgrifennu a’ch ffolderi eich hun.

CFDI0274AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau