IMI Uwch Dechnegydd Panel (ATA yn Flaenorol) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
29 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Ar alw

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Yn gryno

Mae Sefydliad y Diwydiant Moduron (IMI) yn cydnabod cymhwysedd presennol gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y diwydiant manwerthu moduron a'u hymrwymiad i god ymddygiad moesegol. Er mwyn ennill achrediad IMI, mae'n ofynnol i chi basio cyfres o fodiwlau gwybodaeth a sgiliau ymarferol (sy'n rhan o'r cwrs hwn) ar Gampws Dinas Casnewydd (Canolfan gymeradwy ar gyfer cyrsiau IMI).

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n dymuno bod yn rhan o IMI

...peirianwyr sy'n dymuno cael cydnabyddiaeth gan gorff dyfarnu 

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:

 

 • Polisio Paneli (Presennol) AOM 014

 

 • Adnabod Lliw ac Amrywiad Lliw AOM 015

 

 • Paratoi Arwyneb AOM 016

 

 • Arwyneb Parod - Fflatio AOM 017

 

 • Selio Paneli AOM 018

 

 • Paratoi'r Panel (Panel Newydd) AOM 019

 

 • Paent Preimio Gwlyb ar Wlyb (taenu) AOM 020

 

 • Paent Lliw Perl Tri Cham (taenu) AOM 021

 

 • Diffygion Paent a Gweithdrefn Gywiro AOM 023

 

Unwaith y byddwch wedi pasio'r holl Fodiwlau Canlyniad wedi ei Asesu (AOM) o fewn llwybr penodol byddwch yn cael Cerdyn Adnabod IMI (cerdyn adnabod llun) sy'n ddilys am gyfnod o dair blynedd.

 

Byddwch hefyd yn cael eich cydnabod drwy gofrestr gyhoeddus ATA sy'n caniatáu i ddefnyddwyr edrych ar dechnegwyr sy'n gymwys ar hyn o bryd.

 

Asesu

 

Bydd hyn fel rheol yn asesiad dau ddiwrnod, a fydd hefyd yn cynnwys arholiad amlddewis ar-lein.

 

Ymhlith y buddion i unigolion a chyflogwyr mae'r canlynol:

 

 • Mae IMI yn rhoi sicrwydd bod sgiliau a gwybodaeth yr unigolyn achrededig wedi cael eu hasesu yn erbyn y safon a gytunir gan y diwydiant
 • Adolygir safonau IMI yn rheolaidd i alinio â thechnoleg, methodoleg a deddfwriaeth gyfredol
 • Mae unigolion wedi eu hachredu gan yr IMI yn cytuno i'r cod ymddygiad - ac wrth wneud hynny, maent yn ymrwymo i weithio'n foesegol yn ein diwydiant
 • Mae IMI yn darparu 'meincnod ar gyfer sgiliau' y gellir ei ddefnyddio at ddibenion hyfforddi a recriwtio. Mae'n llwybr datblygu cydnabyddedig i unigolion a chyflogwyr fel ei gilydd.
 • Mae IMI yn darparu asesiad teg ond trwyadl. Sicrheir ansawdd a chysondeb y broses asesu drwy ddefnyddio sefydliad dyfarnu a gydnabyddir yn genedlaethol

 

Gofynion Mynediad

Dylech fod yn gweithio yn sector atgyweirio damweiniau'r diwydiant a meddu ar o leiaf tair blynedd o brofiad i sicrhau eich bod yn gyfarwydd â'r sgiliau, y wybodaeth a'r technegau sydd eu hangen i sicrhau gorffeniad perffaith wrth baratoi a gorffen paneli (hen a newydd) i gyd-fynd â phaent presennol y cerbyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cost:

 

Uwch dechnegydd panel - £820 - 2 Ddiwrnod

 

Ail-achrediad - £510 - 1 Diwrnod

 

Darperir cinio a lluniaeth ysgafn.

 

Lleoliad: Campws Dinas Casnewydd

 

Os hoffech ragor o wybodaeth neu i archebu eich lle, ffoniwch Bethan Price ar 01633 466037.

 

Sefydliad y Diwydiant Moduron (IMI) yw'r gymdeithas broffesiynol a'r Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y Diwydiant Manwerthu Moduron.

 

Rhaid i chi gytuno i God Ymddygiad IMI, a chydymffurfio ag ef.

 

I gynnal eich achrediad a phrofi cymhwysedd presennol, rhaid i chi gael eich ail-asesu bob tair blynedd.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio IMI Uwch Dechnegydd Panel (ATA yn Flaenorol) Lefel 3?

NCCE0474AA
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 29 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau