IMI Diploma mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn.

Yn gryno

Dyma astudiaeth fanwl o gynnal a chadw a thrwsio cerbydau.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisoes wedi cwblhau Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau

... Ydych eisiau cyfuniad o astudiaeth ymarferol a damcaniaethol

... Ydych yn dda am ddatrys problemau ac â diddordeb ysol mewn cerbydau

Beth fyddaf yn ei wneud?

Caiff y cwrs hwn ei ardystio fel Diploma Technegol a’i fwriad yw diwallu elfen ddamcaniaethol y cwrs VCQ Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn. Mae hefyd yn diwallu gofynion y Fframwaith Prentisiaeth Uwch Cynnal a Chadw a Thrwsio (Cerbydau Ysgafn).

Byddwch yn cwblhau 8 modiwl trwy gyfuniad o elfennau ymarferol a damcaniaethol, gan astudio unedau fel:

 • Iechyd, diogelwch a threfniadau da yn yr amgylchedd modurol
 • Cymorth ar gyfer rolau swyddi yn yr amgylchedd modurol
 • Deunyddiau, dulliau saernïo, offer a dyfeisiadau mesur a ddefnyddir yn yr amgylchedd modurol
 • Diagnosio a chywiro diffygion trydanol ategol mewn cerbydau
 • Diagnosio a chywiro diffygion mewn injans cerbydau ysgafn
 • Diagnosio a chywiro diffygion mewn systemau siasis cerbydau ysgafn
 • Diagnosio a chywiro diffygion trawsyrru a diffygion llinellau gyriant mewn cerbydau ysgafn
 • Archwilio cerbydau ysgafn trwy ddefnyddio dulliau penodol

Byddwch yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol, fel hunanreoli, gweithio mewn tîm, ymwybyddiaeth busnes ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid, datrys problemau, cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd sylfaenol, ac agwedd gadarnhaol at waith.

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng profion ar-lein, gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

 • Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn
 • Cymhwyster/cymwysterau ategol priodol pan fo’n berthnasol i deilwra cynnwys y rhaglen er mwyn diwallu anghenion penodol y gymuned, eich anghenion penodol chi neu anghenion penodol y diwydiant.
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ddilyn y cwrs hwn, byddwch angen Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn.

Mae’n ofynnol ymrwymo’n llwyr i fynychu’r cwrs, a hefyd mae’r gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm yn ofynnol. Dylech fod â dymuniad cryf i weithio yn y diwydiant cerbydau modur, dylech gadw at ethos y coleg a dylech fod yn barod i wella eich lefel mewn pynciau academaidd.

Beth sy'n digwydd nesaf?

 • Tystysgrif IMIAL Lefel 4 mewn Astudiaethau Modurol Uwch ar gyfer Prif Dechnegwyr
 • Prentisiaeth addas
 • Gwaith fel technegydd beiciau modur

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi brynu Cyfarpar Diogelu Personol priodol, fel esgidiau ac oferôls, a fydd yn costio oddeutu £40.00. Hefyd, bydd angen ichi ddarparu eich defnyddiau ysgrifennu a’ch ffolderi eich hun.

CFDI0213AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau