IMI Diploma mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau (Beiciau Modur) Lefel 1, neu Ddiploma L1 Cyfwerth. Mynediad uniongyrchol gydag o leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn gwella eich gwybodaeth dechnegol ac academaidd am dechnoleg cerbydau.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych wedi cwblhau Diploma Lefel 1

... Oes gennych ddiddordeb ysol mewn cerbydau

... Ydych yn dda am ddatrys problemau

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y cwrs hwn yn darparu astudiaeth ganolradd mewn technoleg a thechnegau trwsio sy’n gysylltiedig â cherbydau ysgafn a hefyd bydd yn eich paratoi ar gyfer astudiaeth bellach yn y diwydiant modurol.

Ceir pump o unedau technegol sydd wedi’u rhannu’n ôl y meysydd canlynol: technoleg siasis, technoleg injans, technoleg trawsyrru, technoleg drydanol ac electronig ac agweddau cyffredinol (e.e. iechyd a diogelwch).

Caiff y cwrs ei gyflwyno trwy gyfrwng y canlynol:

  • Arddangosiadau ymarferol
  • Tasgau gwaith realistig
  • Darlithoedd i ddatblygu gwybodaeth sylfaenol
  • Aseiniadau

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ddilyn y cwrs hwn, rhaid ichi feddu ar Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau (Beiciau Modur) neu Ddiploma L1 Cyfwerth. Mae mynediad uniongyrchol gyda fan leiaf 4 TGAU, Gradd D neu uwch, yn cynnwys Mathemateg/Mathemateg Rhifedd a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, hefyd yn opsiwn.

Mae’n ofynnol ymrwymo’n llwyr i fynychu’r cwrs, a hefyd mae’r gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm yn ofynnol. Dylech fod â dymuniad cryf i weithio yn y diwydiant cerbydau modur, dylech gadw at ethos y coleg a dylech fod yn barod i wella eich lefel mewn pynciau academaidd.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn neu Brentisiaeth mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi brynu Cyfarpar Diogelu Personol priodol, fel esgidiau ac oferôls, a fydd yn costio oddeutu £40.00. Hefyd, bydd angen ichi ddarparu eich defnyddiau ysgrifennu a’ch ffolderi eich hun.

CFDI0212AC
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau