HND Teithio Rhyngwladol, Twristiaeth a Rheoli Lletygarwch

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
22 Medi 2020

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth/Lletygarwch neu brofiad yn y diwydiant. Croesewir ceisiadau gan ddysgwyr hyn sy'n awyddus i newid cyfeiriad eu gyrfa ac sydd â diddordeb yn y diwydiant.

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn ffordd wych o gyfuno sgiliau ymarferol a gwybodaeth er mwyn dilyn gyrfa yn y byd twristiaeth a lletygarwch

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb mawr yn y byd
teithio, twristiaeth a lletygarwch

... Rydych yn dyheu am weithio mewn rôl rheolwr

... Rydych eisiau cyfuniad o ddysgu ymarferol a theori

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae twristiaeth a lletygarwch yn parhau i fod yn un o'r diwydiannau mwyaf poblogaidd yn y DU ac mae'r sector yn parhau i groesawu llawer o unigolion galluog a hyderus gydag amrywiaeth o gyfleoedd gyrfaol llawn hwyl a boddhaus.

Yr unedau sydd wedi eu cynnwys yn y rhaglen yw:

Unedau Blwyddyn 4 Lefel 4:

• Y sector teithio a thwristiaeth
• Cyllid ac arian yn y sector teithio a thwristiaeth
• Marchnata
• Materion cyfoes mewn teithio a thwristiaeth
• Darpariaeth lletygarwch yn y sector teithio a thwristiaeth
• Lleoliad gwaith
• Rheoli treftadaeth a thwristiaeth ddiwylliannol
• Datblygiad personol a phroffesiynol

Unedau Blwyddyn 2 Lefel 5:


• Y rheolwr sy'n datblygu
• Prosiect ymchwil
• Datblygu twristiaeth gynaliadwy
• Deddfwriaeth a moeseg yn y sector teithio a thwristiaeth,
• Entrepreneuriaid teithio a thwristiaeth
• Twristiaeth diddordeb arbennig
• Rheoli adnoddau dynol ar gyfer diwydiannau gwasanaeth
• Y diwydiant adloniant
• Rheoli lleoliadau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I sicrhau lle r y cwrs, bydd angen Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth / Lletygarwch neu brofiad yn y diwydiant arnoch.
Mae croeso cynnes i ddysgwyr hyn sy'n chwilio am newid gyrfa ac sydd â diddordeb yn y diwydiant ymuno â’r cwrs.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gallwch fynd ymlaen i ddilyn gradd israddedig ym maes twristiaeth, teithio neu, efallai, hyd yn oed y diwydiant hamdden neu reoli digwyddiadau.

Mae'ch HND yn gyfwerth â dwy flynedd gyntaf gradd israddedig felly dylech fod yn gymwys i gael mynediad uniongyrchol i flwyddyn olaf gradd israddedig tair blynedd mewn maes cysylltiedig. Bydd gan wahanol brifysgolion ofynion mynediad gwahanol (o ran y radd y mae ei hangen arnoch yn eich HND) felly mae'n werth gwirio hyn cyn gynted ag y byddwch yn penderfynu pa brifysgol yr hoffech ei mynychu.

Fel arall, os ydych am fynd yn syth i weithio gyda'ch HND, fe welwch y gallwch wneud cais am rolau uwch neu fwy arbenigol nag o'r blaen.

Ble alla i astudio HND Teithio Rhyngwladol, Twristiaeth a Rheoli Lletygarwch ?

CFHC0043AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 22 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau