HND Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
20 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gael lle ar y cwrs, byddwch angen Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Lletygarwch/Teithio a Thwristiaeth, neu Lefel 3 mewn Arlwyo a Lletygarwch, neu brofiad perthnasol yn y diwydiant.

Mae Coleg Gwent yn croesawu ceisiadau gan ddysgwyr hyn sy'n edrych am y cam nesaf, neu newid gyrfa ac sydd â diddordeb yn y diwydiant.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn gyfle cyffrous i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o reoli digwyddiadau a'r lletygarwch cysylltiedig yn effeithiol. Mae'r cwrs yn rhoi trosolwg i chi o gyfleoedd a datblygiadau yn y sector, ac yn hwyluso datblygiad eich sgiliau sy'n gysylltiedig â hyn.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb brwd yn y sector rheoli lletygarwch a digwyddiadau
... ...Eich uchelgais yw gweithio ar lefel uwch neu ar lefel rheoli
... Rydych chi eisiau rhaglen sy'n cynnig cymysgedd o ddysgu ymarferol a dysgu seiliedig ar theori/academaidd

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae lletygarwch yn parhau i fod yn un o'r diwydiannau mwyaf poblogaidd yn y DU ac mae'r sector yn parhau i groesawu llawer o unigolion galluog a hyderus gydag amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa hwyliog a boddhaus.

Y modiwlau sydd wedi'u cynnwys yn y rhaglen yw:

Blwyddyn 1 - Unedau Lefel 4:

 • Digwyddiadau mewn Cyd-destun
 • Lletygarwch mewn Ymarfer
 • Egwyddorion Lletygarwch
 • Cyllid i Reolwyr
 • Rheoli Pobl a Sefydliadau
 • Cynllunio Datblygiad Personol
 • Amrywiaeth a Chynhwysiant Cymdeithasol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau

Blwyddyn 2 - Unedau Lefel 5

 • Rheoli Lletygarwch Byd-eang
 • Marchnata ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau
 • Rheoli Adnoddau Dynol
 • Dulliau Ymchwil
 • Profiad Gwaith gyda Chynllunio Datblygiad Personol
 • Datblygu Busnes a Chyllid
 • Digwyddiadau Cymdeithasol a Chynllunio Partïon
 • Cynllunio Digwyddiadau a Rheoli Prosiectau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno trwy raglen gytbwys o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol a thripiau maes. Mae darlithwyr gwadd ac athrawon allanol arbenigol hefyd yn cyfrannu ac yn rhannu eu gwybodaeth am y diwydiant.

Disgwylir i chi ymrwymo i'ch rhaglen astudio academaidd a mwynhau'r cyfle dysgu a ddaw yn ei sgil. Bydd y cwrs yn gofyn i chi ddarllen o gwmpas y pwnc ac astudio ymchwil gyfredol yn y sector wrth i chi symud ymlaen trwy'ch rhaglen ddwy flynedd.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gallwch barhau i orffen gradd israddedig ym maes lletygarwch, y diwydiant hamdden neu reoli digwyddiadau.

Mae eich HND yn cyfateb i ddwy flynedd gyntaf gradd israddedig felly dylech fod yn gymwys i gael mynediad uniongyrchol i flwyddyn olaf gradd israddedig tair blynedd mewn maes cysylltiedig. Bydd gan wahanol brifysgolion wahanol ofynion mynediad o ran y radd sydd ei hangen arnynt yn eich HND, felly bydd angen i chi wirio hyn ar wefan y Brifysgol berthnasol.

Fel arall, os ydych chi'n dymuno mynd yn syth i mewn i waith gyda'ch HND, fe welwch y gallwch chi wneud cais am swydd uwch neu swydd fwy arbenigol nag o'r blaen.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r rhaglen hon ar hyn o bryd yn aros i gael ei chymeradwyo gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

CFHD0035AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 20 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau