Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Gorffennaf 2021

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
2 Lefel A neu gyfwerth, neu radd Teilyngdod ac uwch mewn BTEC Lefel 3. Derbynnir Diplomâu a NVQ Masnach gyda lefel briodol o brofiad. Cyfweliad gyda thiwtor i drafod amgylchiadau personol, ac asesu'r lefel o brofiad sydd gennych eisoes mewn maes cyffelyb.

Yn gryno

Astudio tuag at gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant mewn Adeiladu.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn adeiladu
... Hoffech gael cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol
... Ydych yn gweithio’n dda gydag astudiaeth ymarferol a damcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Darperir y cymhwyster gan Pearson (Edexcel) a’i gyflenwi gan weithwyr diwydiant proffesiynol ar Gampws Pontypwl.

Mae’r modiwlau yn cynnwys Adeiladu a Cynnal a Chadw, Egwyddorion Dylunio Egwyddorion, Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur, Defnyddiau a Gwyddoniaeth ac Economeg.

Mae’r prosiectau cyfredol yn cynnwys dylunio a rheoli gwaith adnewyddu gwirfoddol mewn adeilad ysgol leol a dylunio a manylebu gwaith cynnal a chadw preswyl.

Mae’r sesiynau yn cynnwys cyfuniad o wersi, stiwdios dylunio ac arbrofi ymarferol, yn seiliedig ar senarios prosiect go iawn a phroblemau ffug. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn cyflawni’r Diploma HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs hwn, bydd arnoch angen:

  • 2 Safon Uwch neu gyfwerth, neu
  • BTEC Lefel 3 gyda Gradd Teilyngdod ac uwch
  • Derbynnir NVQs a Diplomâu Crefft gyda lefel briodol o brofiad
  • Cyfweliad gyda thiwtor i drafod sefyllfaoedd personol ac asesu’r lefel o brofiad a gyflawnwyd eisoes mewn maes cyffelyb.

Disgwylir i chi ymrwymo’n llawn i’ch astudiaethau a gallu parhau â’ch astudiaethau yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Y dilyniant naturiol o’r HNC yw cwblhau’r HND, sy’n cynnwys 8 modiwl pellach a gwblheir dros amserlen debyg o 1-2 flynedd. Mae yna opsiwn i gyflawni dau fodiwl yn ystod gwyliau’r haf rhwng yr HNC a’r HND er mwyn caniatáu hyblygrwydd pellach i chi yn eich amserlenni.

Fel arall, gwneir cysylltiadau â phrifysgolion lleol a gellir cynnal trafodaethau i fynd ar drywydd graddau anrhydedd ar ôl cwblhau’r HNC yn llwyddiannus. Gellir gwneud yr un cynnig os ydych yn cwblhau’r HND.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn elwa o gael mynediad i liniadur er mwyn ymgyfarwyddo â’r broses o Gynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur.

Bydd angen i chi brynu pren mesur graddfa, pensiliau/ysgrifbinnau graffegol a deunydd ysgrifennu cyffredinol

Rydym yn cynnig yr HNC dros 1-2 flynedd, gydag 8 modiwl i’w cwblhau. Mae dyddiau astudio ar brynhawniau Mawrth ac Iau yn eich galluogi i gwblhau’r cwrs o fewn blwyddyn, ond gellir addasu ar gyfer sefyllfaoedd personoledig

NPHC0037YO
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 31 Gorffennaf 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau