Gradd Sylfaen mewn Hyfforddiant a Datblygiad Chwaraeon

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
25 Medi 2020

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol: Proffil Teilyngdod/Teilyngdod DD Lefel 3 BTEC yn Lefel A. Graddau DE yn Lefel A a gradd C ym Magloriaeth Cymru. Mynediad at AU lle'r ydych wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 o Lwyddiannau a: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Yn gryno

Byddwch yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen i gynllunio a darparu rhaglenni chwaraeon cymunedol a byddwch yn mynd ar nifer o leoliadau gwaith yn y diwydiant.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Rydych yn dymuno dilyn gyrfa mewn hyfforddi cymunedol
... Rydych eisiau sydd yn y maes datblygiad chwaraeon
... Rydych eisiau cwrs ymarferol yn seiliedig ar theori

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae hyfforddi yn hanfodol i ddatblygiad chwaraeon ar lefel elitaidd ac mewn lleoliadau cymunedol. Trwy gyfuniad o astudio academaidd a dysgu ymarferol, byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r broses hyfforddi, yn ogystal ag ymwybyddiaeth o'r materion moesol, moesegol, amgylcheddol a chyfreithiol sy'n sail i arfer gorau yn yr amgylchedd hyfforddi a datblygu chwaraeon.


Byddwch yn cael eich dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol a gwaith grwp, ac fe'ch asesir trwy arholiadau, aseiniadau, asesiadau ymarferol, cyflwyniadau a phrosiectau. Byddwch hefyd yn cwblhau modiwl yn seiliedig ar waith, lle byddwch yn rhoi’r hyn rydych wedi ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth ar waith yn y gweithle.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael eich derbyn ar y cwrs, bydd angen o leiaf tri TGAU Gradd C neu uwch arnoch gan gynnwys Mathemateg / Mathemateg Rhifedd ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd angen o leiaf un o'r canlynol arnoch hefyd:

  • Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol o Deilyngdod / Teilyngdod
  • DD ar Lefel A
  • Graddau DE ar Lefel A yn ogystal â C ym Magloriaeth Cymru
  • Mynediad i AU lle rydych wedi ennill Diploma Pasio gyda 45 Pas

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogaeth mewn datblygu chwaraeon, hyfforddi, hyfforddiant ffitrwydd neu ymarfer corff a hybu iechyd. Gydag astudiaeth bellach gallwch hefyd fynd ymlaen i fod yn athro addysg gorfforol.

Gallwch ddewis mynd ymhellach i gael BSc (Anrh) Hyfforddi Chwaraeon neu BA (Anrh) Datblygu Chwaraeon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Caiff gwersi eu cynnal bob dydd Mawrth a dydd Iau.

Prifysgol De Cymru sy’n berchen ar ryddfraint y cwrs hwn.

Cit, £39. Gorfodol - Y

DBS (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) £57, gorfodol Y

Ble alla i astudio Gradd Sylfaen mewn Hyfforddiant a Datblygiad Chwaraeon ?

CFDG0057AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 25 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau