Gradd Sylfaen mewn Rheoli Manwerthu

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
18 Medi 2020

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys ystod o fodiwlau busnes a manwerthu penodol i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'r diwydiant deinamig hwn. Byddwch yn archwilio sut mae byd manwerthu yn gweithredu, yn dysgu am berthynas cwsmeriaid ac yn ennill dealltwriaeth o brynu a rheoli cadwyn gyflenwi

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau dechrau gyrfa yn y byd manwerthu

... Ydych eisiau symud ymlaen yn eich gyrfa manwerthu bresennol

... Ydych eisiau dysgu drwy gyfuno dysgu ymarferol a theori

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r diwydiant manwerthu yn gyflogwr sylweddol, sy'n cyfrif am 11.3% o weithlu'r DU mewn marchnad gwerth £85 biliwn. Mae llawer o gyfleoedd gwaith heriol a gwerth chweil yn y diwydiant hwn sy'n symud yn gyflym, p'un a ydych yn bwriadu lansio gyrfa neu wella'ch rhagolygon cyflogaeth bresennol. Mae'r radd sylfaen hon, yr unig un o'i math yn Ne Cymru, yn eich paratoi ar gyfer rôl reoli trwy wybodaeth yr ydych wedi ei gael a phrofiad perthnasol. Cewch gyfle i weithio gyda manwerthwyr cydnabyddedig, i gael profiad ymarferol yn y gweithle a thrwy hynny ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy i wella'ch cyflogadwyedd yn fawr.

Mae’r modiwlau yn cynnwys:

 • Sylfaeni mewn marchnata
 • Cyfrifeg mewn cyd-destun busnes
 • Tirweddau manwerthu cyfoes
 • Egwyddorion ac arferion rheoli manwerthu
 • Rheoli cadwyn cyflenwi
 • Brandiau a ffordd o fyw defnyddwyr
 • Manwerthu ‘Clicks’, ‘Bricks’ ac ‘Omni’

Byddwch hefyd yn mireinio'ch sgiliau cyflogaeth trwy brosiect byw a modiwl datblygiad proffesiynol yn ogystal â bod ar leoliad gwaith.


Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i sicrhau cydbwysedd rhwng theori ac ymarfer. Byddwch yn dysgu yn y coleg trwy ddarlithoedd, tiwtorialau a seminarau a hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn y gweithle neu leoliad gwaith. Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â lleoliad gwaith gydag adwerthwr blaenllaw i ddatblygu a hyrwyddo'ch cyflogadwyedd ar lefel rheoli.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Byddwch angen o leiaf un o’r canlynol i gael eich derbyn ar y cwrs

 • Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol o Deilyngdod/ Teilyngdod
 • DD Safon Uwch
 • Graddau DE Safon Uwch a gradd C ym Magloriaeth Cymru
 • Mynediad i AU lle rydych wedi cael Diploma Pasio 45

A:

 • Wedi pasio tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfatebol).

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd graddedigion yn meddu ar y sgiliau a'r wybodaeth berthnasol i'w galluogi i ddechrau gyrfa ym maes rheoli manwerthu. Mae ystod eang o gyfleoedd mewn gweithrediadau manwerthu o wahanol feintiau, gan gwmpasu llu o nwyddau. Fel arall, gan fod y cwrs yn cynnwys modiwlau sy'n canolbwyntio ar gychwyn busnes, bydd graddedigion mewn sefyllfa dda i greu eu menter eu hunain yn y farchnad fanwerthu.


Amrywiaeth o gyrsiau atodol, gan gynnwys BA (Anrh) Astudiaethau Busnes, BA (Anrh) Busnes Rhyngwladol, BA (Anrh) Busnes a Marchnata, BA (Anrh) Busnes a Chyllid, BA (Anrh) Busnes a Rheoli Adnoddau Dynol neu BA Rheoli Busnes a Chadwyn Gyflenwi (Anrh).

Gwybodaeth Ychwanegol

Prifysgol De Cymru sy’n berchen ar ryddfraint y cwrs hwn.

Y cod UCAS yw: 43T6

Ble alla i astudio Gradd Sylfaen mewn Rheoli Manwerthu?

NFDG0052AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 18 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau