Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
20 Medi 2021

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol:

a: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Sylwch, os nad ydych yn cwrdd â'r meini prawf gradd, yna efallai y gellir ystyried oedran a phrofiad.

Yn gryno

Mae'r cwrs ffotograffiaeth gradd sylfaen dwy flynedd hwn yn dwyn ynghyd sgiliau ffotograffig creadigol ac astudiaeth academaidd, sy'n eich galluogi i fynegi eich creadigrwydd a chyfleu syniadau trwy ffotograffiaeth.

Bydd y radd sylfaen ffotograffiaeth hon yn caniatau ichi archwilio a datblygu arbenigedd mewn ffotograffiaeth a fydd yn eich galluogi i droi eich angerdd a'ch creadigrwydd yn llwybr gyrfa.
Mae’r cwrs yn caniatáu ichi ‘ychwanegu at’ i gwblhau eich trydedd flwyddyn astudio, a chyflawni BA hons llawn.

 

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn greadigol
... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn ffotograffiaeth
... Ydych o ddifrif am yrfa ym maes ffotograffiaeth

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r Radd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth yn cynnwys popeth o ffotograffiaeth fasnachol mewn meysydd fel portreadau, priodas, ffasiwn, golygyddol neu hysbysebu, i gelf gain, ymarfer celf gysyniadol ac ar sail arddangosfa. Bydd y cwrs cyffrous ac arloesol hwn yn datblygu eich gyrfa ffotograffig a bydd yn caniatáu ichi ddod yn ffotograffydd rydych chi wedi bod eisiau bod erioed.

Mae'r cwrs ffotograffiaeth hwn yn caniatau ichi ddatblygu eich creadigrwydd a gweithio tuag at faes arbenigol. Byddwch chi'n ennill sgiliau mewn ffotograffiaeth ddigidol a thechnegau ffilm traddodiadol, yn ogystal ag mewn cyfryngau cysylltiedig eraill fel delwedd symudol, sain, dylunio gwe, SEO, prosesau amgen, adeiladu portffolio ac arbenigedd arddangos. Mae'r radd sylfaen ffotograffiaeth ymarferol hon yn bennaf hefyd yn datblygu dealltwriaeth o hanes ffotograffiaeth, er mwyn caniatáu mwy o werthfawrogiad o gyd-destun ffotograffiaeth.

Cyflwynir yr addysgu ymarferol trwy gyfuniad o weithdai, darlithoedd a thiwtorialau, ynghyd â dangosiadau, ymweliadau ag orielau, arddangosfeydd, teithiau maes a thaith ryngwladol. Ar y cwrs, rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau â diwydiant, ac yn darparu nifer o gyfleoedd i'n myfyrwyr weithio gyda gweithwyr proffesiynol creadigol trwy brosiectau cleientiaid.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae'r radd sylfaen ffotograffiaeth yn caniatau chi i wella'ch gwybodaeth am dechneg ffotograffig trwy gyfres o brosiectau ymarferol heriol. Bydd pob modiwl ymarferol yn datblygu eich sgiliau technegol ac yn darparu aseiniadau ysgogol i ddatblygu eich creadigrwydd a gwella'ch sgiliau gyda'r camera.

Ar y cwrs byddwch yn astudio ac yn ymchwilio i ffotograffiaeth a byddwch yn datblygu sgiliau technegol ac artistig heb eu hail, gan ddefnyddio cyfleusterau pwrpasol gan gynnwys ystafell dywyll wlyb draddodiadol, stiwdio broffesiynol, cyfrifiaduron o safon diwydiant, meddalwedd sy'n rhychwantu pob math o drin delweddau a ffilm, fideo a cymhwysiad gwe.

Byddwch yn archwilio ffotograffiaeth lonydd a symudol, yn arddangos eich gwaith, a byddwch yn cynhyrchu portffolio cyfoethog o waith, llyfrau braslunio ymchwil a thraethodau.

I gofrestru ar y cwrs hwn, bydd angen pasiau TGAU arnoch mewn tri phwnc Gradd C neu uwch, i gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd angen o leiaf un o'r canlynol arnoch chi hefyd:

  • 48 pwynt UCAS - Cyfrifiannell tariff UCAS https://www.ucas.com/ucas/tariff-calculator
  • Mynediad i AU lle rydych chi wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 llwyddo
  • Mae cymwysiadau galwedigaethol / portffolio hefyd yn briodol ar gyfer myfyrwyr aeddfed

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi'r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad ar gyfer gyrfa mewn ffotograffiaeth neu symud ymlaen i'r rhaglen BA Ffotograffiaeth y Diwydiannau Creadigol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd disgwyl i chi brynu camera SLR digidol gyda cherdyn SD o ansawdd da. Drwy gydol y flwyddyn byddwch angen darparu deunyddiau arddangos megis llyfrau braslunio a phortffolios. Byddwch hefyd angen prynu eich printiau eich hun.

Efallai y bydd gofyn hefyd i ymgeiswyr fynychu cyfweliad neu glyweliad, cymryd rhan mewn sesiwn weithdy, neu gyflwyno portffolio o waith fel rhan o'r broses ddethol.

Masnachfreintir y cwrs hwn gan Brifysgol De Cymru.

Y cod UCAS yw W640.

Y cod sefydliad yw W01.

Y cod campws yw G.

Camera DSLR, £300+. Gorfodol - N

CFDG0014AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 20 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau