Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
24 Medi 2020

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol: Proffil Teilyngdod/Teilyngdod DD Lefel 3 BTEC yn Lefel A. Graddau DE yn Lefel A a gradd C ym Magloriaeth Cymru. Mynediad at AU lle'r ydych wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 o Lwyddiannau a: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn cyfuno sgiliau ffotograffig creadigol ag astudiaeth academaidd, gan gynnwys delweddu digidol a phrosiectau a arweinir gan y diwydiant.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn greadigol
... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn ffotograffiaeth
... Ydych o ddifrif am yrfa ym maes ffotograffiaeth

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs hwn wedi ei strwythuro i ddarparu ystod eang o sgiliau ffotograffig, ac ar yr un pryd, datblygu'r sgiliau creadigol a thechnolegol sy'n ofynnol ar gyfer ffotograffydd modern heddiw.

Bydd y cwrs yn atgyfnerthu eich potensial ymarferol drwy wybodaeth gadarn o hanes ffotograffiaeth ac ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfoes yn y cyfrwng. Mae elfennau cyd-destunol y cwrs hefyd yn eich annog i feddwl yn feirniadol am ffotograffiaeth a'i effaith ar ddiwylliant a chymdeithas.

Darperir y cwrs drwy gyfuniad o weithdai, darlithoedd, tiwtorialau a dysgu yn seiliedig ar waith.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs hwn, byddwch angen llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd rhaid i chi hefyd fod ag o leiaf un o'r canlynol:

  • Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol gyda Teilyngdod/Teilyngdod
  • Graddau DD ar Safon Uwch
  • Graddau DE ar Safon Uwch, gyda gradd C mewn Bagloriaeth Cymru
  • Mynediad at Addysg Uwch lle rydych wedi cael Diploma gyda 45 'llwyddo'

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi'r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad ar gyfer gyrfa mewn ffotograffiaeth neu symud ymlaen i'r rhaglen BA Ffotograffiaeth y Diwydiannau Creadigol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd disgwyl i chi brynu camera SLR digidol gyda cherdyn SD o ansawdd da. Drwy gydol y flwyddyn byddwch angen darparu deunyddiau arddangos megis llyfrau braslunio a phortffolios. Byddwch hefyd angen prynu eich printiau eich hun.

Efallai y bydd gofyn hefyd i ymgeiswyr fynychu cyfweliad neu glyweliad, cymryd rhan mewn sesiwn weithdy, neu gyflwyno portffolio o waith fel rhan o'r broses ddethol.

Masnachfreintir y cwrs hwn gan Brifysgol De Cymru.

Y cod UCAS yw W640.

Y cod sefydliad yw W01.

Y cod campws yw G.

Camera DSLR, £300+. Gorfodol - N

Ble alla i astudio Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth?

CFDG0014AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 24 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau