Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformiadol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerddoriaeth, Drama a Dawns

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
23 Medi 2020

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol: Proffil Teilyngdod/Teilyngdod DD Lefel 3 BTEC yn Lefel A. Graddau DE yn Lefel A a gradd C ym Magloriaeth Cymru. Mynediad at AU lle'r ydych wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 o Lwyddiannau a: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Yn gryno

Mae’r cwrs yma yn rhoi cyfle i chi archwilio drama, dawns a cherddoriaeth o safbwynt rhyngddisgyblaethol, tra’n datblygu eich prosesau a’ch arferion creadigol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau datblygu eich sgiliau perfformio
... Ydych eisiau astudio ymhellach neu gael swydd yn y maes
... Ydych eisiau cwrs a fydd yn rhoi dealltwriaeth a phrofiad i chi

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn gwneud defnydd o dechnoleg mewn perfformio, yn dod i ddeall taflunio digidol, cyfansoddi cyfrifiadurol, a dylunio sain. Gyda chysylltiadau cryf â chyflogwyr yn y diwydiannau creadigol, nod y cwrs yma yw eich darparu gyda dealltwriaeth a phrofiad o faes y celfyddydau perfformiadol. Ar ddiwedd y cwrs fe allech fynd ymlaen i astudiaeth bellach neu symud yn syth i swydd lle gallwch ddefnyddio eich sgiliau creadigol a pherfformio.

Cewch gyfle i ddatblygu sgiliau creu perfformiad, ac archwilio’r berthynas rhwng dawns, drama a cherddoriaeth mewn ffurfiau fel theatr gorfforol a theatr gerdd. Byddwch yn creu prosiectau cyn-broffesiynol neu’n ymgymryd â lleoliadau gwaith, cewch gyfle i ddatblygu eich perfformiad llais a chwblhau ymchwil briodol a sgiliau astudio ar gyfer y celfyddydau perfformiadol.

Byddwch yn profi ystod o wahanol agweddau at astudio yn y celfyddydau perfformiadol, gan gynnwys trafod, ymarfer, gweithdai a dyfeisio perfformiad. Cewch gyflwyniad i sgiliau newydd yn ymwneud â thechnoleg a pherfformio, megis goleuo a recordio a dylunio sain cyfrifiadurol. Bydd angen i chi hefyd allu rheoli prosiectau a chyd-drafod gyda phartneriaid ac asiantaethau eraill.   

Byddwch yn cael eich asesu trwy waith cwrs, perfformiad a chyflwyniadau ar-lein a byddwch yn cyflawni Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformiadol

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cofrestru, bydd angen 3 TGAU Gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg (neu gyfwerth), ynghyd â:

  • Proffil Teilyngdod/Teilyngdod BTEC Lefel 3 perthnasol
  • DD mewn Safon Uwch
  • Graddau DE mewn Safon Uwch a C ym Magloriaeth Cymru
  • Mynediad i AU lle’r ydych wedi cyflawni Diploma Pasio gyda 45 marc pasio

Mae ymroddiad llwyr i bresenoldeb yn ofynnol, ynghyd â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc, hunanysgogiad, gallu creadigol ac awydd i lwyddo.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae yna ystod o yrfaoedd ar gael i chi ar ôl cwblhau’r Radd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformiadol. Gydag astudiaeth bellach, fe allech ystyried drama mewn addysg, adsefydlu neu therapi.

Gallech hefyd fynd ymlaen i astudio blwyddyn olaf y BA (Anrh) Theatr a Drama, neu BA (Anrh) Celfyddydau Perfformiadol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’n bosibl y gofynnir i ymgeiswyr fynychu cyfweliad, cymryd rhan mewn sesiwn gweithdy, neu gyflwyno portffolio o waith fel rhan o’r broses ddethol.

Breinir y cwrs yma gan Brifysgol De Cymru.

Y cod UCAS yw: W303

Cod y sefydliad: W01

Cod y campws: G

Gallwch wneud cais uniongyrchol i’r coleg neu trwy UCAS ar gyfer y cwrs yma.

Ble alla i astudio Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformiadol?

CFDG0031AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 23 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau