Gradd Sylfaen mewn Iechyd Meddwl

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
14 Medi 2021

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

32 pwynt tariff UCAS Rhoddir ystyriaeth drwy gyfweliad i fyfyrwyr hyn sy'n gweithio mewn lleoliad iechyd meddwl ar hyn o bryd.

Mae gwiriad iechyd galwedigaethol yn ofynnol, yn ogystal â chwblhau gwiriad DBS manwl.

Yn gryno

Mae'r radd sylfaen hon wedi ei chynhyrchu gyda chyflogwyr lleol a rhanbarthol i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau maent yn chwilio amdanynt ar draws y sbectrwm o wasanaethau iechyd meddwl, ac yn gymhwyster cydnabyddedig ynddo ei hun, gan gyfrannu at eich datblygiad personol a gyrfaol. 

DS: Yn bresennol, mae'r cwrs hwn yn cael ei ail-ddilysu i sicrhau ei fod yn cynnig i chi'r cynnwys cwrs gorau bosib. Bydd gwybodaeth ddiweddar am y cwrs y byddwch yn astudio fis Medi 2020 ar gael ar y dudalen hon yn fuan.

Dyma'r cwrs i chi os...

... ydych yn gweithio, neu eisiau gweithio i wella llesiant seicolegol unigolion
... rydych eisiau dysgu sgiliau newydd
... rydych eisiau datblygu arbenigedd presennol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae cryn heriau o fewn cymdeithas heddiw, megis yr angen i fynd i'r afael â'r cwestiwn heriol ynghylch iechyd meddwl.

Bydd elfen ddysgu'r cwrs (theori) yn cael ei darparu fel rheol un diwrnod bob wythnos ar draws dau dymor, bob blwyddyn. Mae elfen sylweddol o'r cwrs angen bod yn seiliedig ar ddysgu yn y gweithle. Felly, os nad ydych mewn cyflogaeth addas, byddwch angen canfod lleoliad mewn amgylchedd iechyd meddwl am un diwrnod yr wythnos yn ystod y cwrs.

Cewch eich asesu drwy waith cwrs, gwaith portffolio, cyflwyniadau, astudiaethau achos, pamffledi, posteri, adroddiadau ac asesiad ymarferol. Wedi i chi gwblhau'r cymhwyster byddwch yn ennill Gradd Sylfaen mewn Iechyd Meddwl.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, byddwch angen 32 o bwyntiau tariff UCAS.

Mae gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol, yn ogystal â chwblhau gwiriad Iechyd Galwedigaethol.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bellach mae'r cwrs yn llwybr cydnabyddedig i mewn i yrfaoedd gyda'r GIG, sefydliadau annibynnol a thrydydd sector (yn cynnwys Nyrsio Oedolion, Nyrsio Iechyd Meddwl, Therapi Galwedigaethol, Seicoleg a Gwaith Cymdeithasol) i'r rhai sydd ddim yn cyrraedd y meini prawf mynediad cyntaf. Mae'r gallu i ddatblygu at raglenni proffesiynol o'r fath yn ddibynnol ar gais llwyddiannus, ac felly nid ydynt wedi eu gwarantu.

Ar ôl cwblhau'r radd sylfaen, efallai y byddwch yn dewis cwblhau gradd atodol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhoddir masnachfraint ar gyfer y cwrs hwn gan Brifysgol Caerwrangon. Noder fod rhaid i bob cais gael ei wneud drwy UCAS https://www.ucas.com/. Cod y cwrs yw L515.

Wedi i chi gwblhau gofynion y Dystysgrif Addysg Uwch yn llwyddiannus, gallwch barhau i astudio'r flwyddyn ganlynol at y radd sylfaen yn hytrach na gadael gyda'r Dystysgrif Addysg Uwch. Bydd hyn yn eich cantatau i ddilyn y Radd Sylfaen dwy flynedd mewn Iechyd Meddwl, a gallwch ddewis i gwblhau gradd atodol wedi hyn.

Cost y DBS ar hyn o bryd yw £54.09, fodd bynnag mae hwn yn debygol o newid. Os yw ymgeiswyr eisoes yn meddu ar DBS diweddar neu wedi cofrestru ar y gwasanaeth diweddaru, yna 

Ble alla i astudio Gradd Sylfaen mewn Iechyd Meddwl?

CFDG0055AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 14 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau