Gradd Sylfaen mewn Cynhyrchu'r Cyfryngau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
23 Medi 2020

Yn gryno

Byddwch yn astudio meysydd amrywiol o'r cyfryngau, gan feithrin sgiliau ymarferol a dealltwriaeth o'r theori a'r cyd-destun.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau gyrfa yn y cyfryngau
... Ydych yn greadigol ac yn gweithio'n galed
... Ydych eisiau cyfuniad o astudio ymarferol a damcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn cwblhau modiwlau cynhyrchu ymarferol a damcaniaethol mewn ystod o ddarlithfeydd a gweithdai gan ddefnyddio ein stiwdio deledu newydd.

Bydd y cwrs yn ymdrin ag ystod o bynciau'r cyfryngau dros y ddwy flynedd megis:

 • Adrodd stori gweledol
 • Adrodd stori clywedol
 • Dylunio digidol
 • Pwêr a chyfrifoldebau: theori'r cyfryngau
 • Prosiect ymarferol
 • Sgiliau astudio
 • Prosiect dogfennol
 • Prosiect drama
 • Theori'r cyfryngau ar waith
 • Lleoliad gwaith
 • Datblygu gyrfa

Bydd datblygu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy sy'n berthnasol i'r diwydiant, gyda phwyslais penodol ar gyfathrebu, sgiliau cymdeithasol, technegol a rhwydweithio, yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.

Cewch eich asesu drwy gyflwyno gwaith ar-lein, traethodau, gwaith ymarferol a phortffolio. Wedi i chi gwblhau'r cymhwyster byddwch yn ennill Gradd Sylfaen mewn Cynhyrchu'r Cyfryngau.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs hwn, byddwch angen llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd rhaid i chi hefyd fod ag o leiaf un o'r canlynol:

 • Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol gyda Teilyngdod/Teilyngdod
 • Graddau DD ar Safon Uwch
 • Graddau DE ar Safon Uwch, gyda gradd C mewn Bagloriaeth Cymru
 • Mynediad at Addysg Uwch lle rydych wedi cael Diploma gyda 45 'llwyddo'

Rydym yn disgwyl i chi reoli eich amser eich hun, bod yn ymwybodol o'ch rhaglen astudio, mynychu ac ymgysylltu yn eich dosbarthiadau, bod â synnwyr o bwrpas bob amser a gofyn am gymorth pryd bynnag y byddwch ei angen.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd opsiwn i symud ymlaen o'r Radd Sylfaen i BA (Anrh) Cynhyrchu'r Cyfryngau.

Mae cyn-fyfyrwyr y BA wedi mynd ymlaen i yrfaoedd ym meysydd ffilm, teledu, radio, cynhyrchu a chyflwyno, y wasg a chysylltiadau cyhoeddus, dylunio gwefannau a newyddiaduraeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Efallai y bydd gofyn hefyd i ymgeiswyr fynychu cyfweliad neu glyweliad, cymryd rhan mewn sesiwn weithdy, neu gyflwyno portffolio o waith fel rhan o'r broses ddethol.

Masnachfreintir y cwrs hwn gan Brifysgol De Cymru.

Y cod UCAS yw 9D73.

Y cod sefydliad yw W01.

Y cod campws yw G.

Ble alla i astudio Gradd Sylfaen mewn Cynhyrchu'r Cyfryngau?

CFDG0046AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 23 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau