Gradd Sylfaen mewn Darlunio

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
24 Medi 2020

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol: Proffil Teilyngdod/Teilyngdod DD Lefel 3 BTEC perthnasol yn Lefel A. Graddau DE yn Lefel A a gradd C ym Magloriaeth Cymru. Mynediad at AU lle'r ydych wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 o Lwyddiannau a: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth)

Yn gryno

Bydd y Radd Sylfaen mewn Darlunio yn eich addysgu sut i ddatblygu'n greadigol eich arddull eich hun, gan adlewyrchu'r ffordd ddyfeisgar yr ydych yn gweld y byd sy'n newid yn gyson, ac yn cyfathrebu ag ef.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddawn greadigol
... Oes gennych sgiliau a diddordeb mewn darlunio
... Ydych eisiau datblygu eich sgiliau i symud ymlaen i yrfa mewn darlunio.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn archwilio cyd-destunau gwahanol o greu delweddau, o ddarlunio traddodiadol a defnydd masnachol hyd at lyfrau indi, graffeg gwybodaeth, cylchgronau, delweddau symudol, printiau argraffiad cyfyngedig, patrymau arwyneb a chynnyrch darluniadol.

Byddwch yn dysgu i weithio'n annibynnol, creadigol a beirniadol mewn amrywiaeth o gyd-destunau, wrth i ni gefnogi eich brwdfrydedd tuag at ddylunio, gweithgynhyrchu, marchnata a gwerthu eich gwaith eich hun. Byddwn yn eich cefnogi wrth i chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol ym mhob aseiniad, gan gynnwys sgiliau datrys problem cymhleth, rheoli prosiectau, a gweithio i friff a chwblhau gwaith i derfyn amser. Drwy hunanfyfyrio parhaus, byddwch yn datblygu ac yn adnabod cryfderau personol, gan eich helpu i gydnabod sgiliau trosglwyddadwy a sut y byddant yn ddefnyddiol ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.

Ymhlith y modiwlau mae:

Blwyddyn 1

    • Sgiliau gweledol creadigol

    • Lliw a chyfathrebu ar gyfer darlunio

    • Astudiaethau cyfathrebu

    • Sgiliau astudio

    • Prosiect ymarferol y diwydiannau creadigol

Blwyddyn 2

    • Darlunio ar gyfer llenyddiaeth

    • Darlunio ar gyfer patrymau arwyneb

    • Profiad gwaith yn ymwneud â'r diwydiannau creadigol

    • Datblygu gyrfa

    • Astudiaethau cyfathrebu

Byddwch yn gweithio ar friffiau prosiectau go iawn ac yn elwa o ymweliadau gan ymarferwyr sy'n gweithio yn y diwydiant, a fydd yn darparu gweithdai, cynnig arweiniad gyda'r portffolio, a siarad am eu hymarfer eu hunain. Byddwn yn eich cyflwyno i archwilio ymarfer masnachol, yn eich annog i hyrwyddo eich hun yn broffesiynol ac archwilio hefyd eich syniadau eich hun drwy ddulliau hunangyfeiriedig a phroffesiynol, a fydd yn ehangu ffiniau eich iaith weledol. Wrth i chi ddatblygu eich diddordebau, gallwch ddewis addasu eich astudiaethau i astudio ystod o arbenigaethau creadigol, gan gynnwys darlunio golygyddol, llyfrau plant, cyhoeddi annibynnol, gwneud printiau, modelu, darlunio rhyngweithiol a phatrymau arwyneb.

Byddwch yn mwynhau rhaglen amrywiol o deithiau diwylliannol ac ysbrydoledig, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan roi i chi'r cyfle i ymweld ag orielau a lleoliadau perthnasol eraill a fydd yn llywio ac yn gwella eich gwaith.

Byddwch yn rhan o amgylchedd creadigol amrywiol sy'n rhoi mynediad i chi at bob math o gyfleusterau i safon y diwydiant, gan elwa o offer traddodiadol ac uwch dechnoleg. Yn ystod y ddwy flynedd bydd gennych eich man gweithio eich hun o fewn y stiwdio ddarlunio a'r cyfle i weithio ag ystod o weithdai a chyfleusterau arbenigol eraill yn y coleg.

Cewch eich asesu drwy waith cwrs a phortffolio.  Wedi i chi gwblhau'r cymhwyster byddwch yn ennill Gradd Sylfaen mewn Darlunio a achredir gan Brifysgol De Cymru.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs hwn, byddwch angen llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd rhaid i chi hefyd fod ag o leiaf un o'r canlynol:

  • Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol gyda Teilyngdod/Teilyngdod
  • Graddau DD ar Safon Uwch
  • Graddau DE ar Safon Uwch, gyda gradd C mewn Bagloriaeth Cymru
  • Mynediad at Addysg Uwch lle rydych wedi cael Diploma gyda 45 'llwyddo'

Dylech allu rheoli eich amser eich hun, bod yn ymwybodol o'ch rhaglen astudio, mynychu ac ymgysylltu yn eich dosbarthiadau, bod â synnwyr o bwrpas bob amser a gofyn am gymorth pryd bynnag y byddwch ei angen.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi'r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad ar gyfer gyrfa mewn darlunio neu symud ymlaen i'r rhaglen BA (Anrh) Darlunio ym Mhrifysgol De Cymru.

Gwybodaeth Ychwanegol

Masnachfreintir y cwrs hwn gan Brifysgol De Cymru.

Y cod UCAS yw W224

Y cod sefydliad yw W01

Y cod campws yw G

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol i'r coleg neu drwy UCAS am y cwrs hwn.

 

Offer Deunyddiau Darlunio, £85, gorfodol, Y

Taith Llundain, £50, gorfodol,Y

Taith Ryngwladol, £400-£1,000, gorfodol, N

Costau Argraffu Arddangosiadau, £30-£50, gorfodol, Y

Costau Teithio, £100, gorfodol, Y

Ble alla i astudio Gradd Sylfaen mewn Darlunio?

CFDG0061AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 24 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau