Gradd Sylfaen Cyfiawnder Troseddol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
21 Medi 2021

Yn gryno

Nod yw cwrs hwn yw gwella eich rhagolygon cyflogaeth broffesiynol; yn benodol, cael swyddi gydag asiantaethau a darparwyr gwasanaeth o fewn y system cyfiawnder troseddol a meysydd perthnasol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...oes gennych ddiddordeb yn y system gyfiawnder

...ydych yn dymuno dilyn gyrfa yn y system cyfiawnder troseddol

...ydych eisiau ennill cymhwyster lefel prifysgol yn nes at adref

Cynnwys y cwrs

Mae cynnwys y cwricwlwm yn rhoi pwyslais drwy'r modiwlau ac asesiadau ar ddatblygu eich prif sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy sy'n berthnasol i'ch cyflogaeth yn y dyfodol a'ch astudiaethau academaidd pellach.

 

Byddwch yn ystyried datblygiad troseddeg (gan gynnwys cyfiawnder troseddol), fel maes astudio amlwg a'i natur ymchwilio ryngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol.

 

Byddwch yn dysgu i weithredu theorïau drwy ymchwilio i drosedd, erledigaeth, rheoli trosedd a chyfiawnder troseddol. Byddwch yn cynnal dadleuon gwybodus ynghylch polisi rheoli trosedd, cwmpas hawliau dynol, y cysylltiadau rhwng cyfiawnder troseddol a chymdeithasol a sylfaen wybodaeth gynyddol trosedd.

 

Un o nodweddion penodol y cwrs yw'r cyfle i fynd ar brofiad gwaith, gwerth 40 credyd ar Lefel 5, a fydd yn cynnig profiad uniongyrchol o weithio yn y sector.

 

 

Asesu

 

Cewch eich asesu drwy'r canlynol:

 

  • Aseiniadau a thraethodau
  • Arholiadau
  • Asesiadau portffolio
  • Cyflwyniadau llafar

Gofynion Mynediad

48 pwynt Tariff UCAS a Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC: Llwyddo, Llwyddo, Llwyddo;& bull; Diploma Lefel 3 BTEC: Teilyngdod, Llwyddo;& bull; Lefelau A a Bagloriaeth Cymru: DD - EEE mewn unrhyw gyfuniad; A thri TGAU, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg, neu byddwn yn ystyried Sgiliau Hanfodol Lefel 2.

Efallai y bydd angen gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) os bydd eich darparwr lleoliad gwaith dewisol yn gofyn amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Unwaith i chi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cael cyfle i fynd ymlaen i wneud BSc (Anrhydedd) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol De Cymru (Campws Trefforest) ac ennill gradd israddedig. Fel arall, gallwch sicrhau cyfleoedd eraill o fewn Addysg Uwch a chyflogaeth yn y sector cyfiawnder troseddol.

 

 

 

Mae hwn yn gwrs llawn amser dros ddwy flynedd. Bydd disgwyl i chi fynychu'r coleg ar gyfer sesiynau wedi eu hamserlennu rhwng dydd Llun a dydd Gwener.

 

Yn ystod eich ail flwyddyn, pan fyddwch chi ar leoliad, bydd disgwyl i chi fynychu'n llawn amser am y diwrnodau a'r oriau a bennir gan eich swyddog lleoliad/tiwtor personol.

 

Oherwydd agweddau proffesiynol y cwrs, efallai y bydd gofyn i fyfyrwyr ymgymryd â gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, os oes angen, cyn ymgymryd â phrofiad gwaith. Cost y gwiriad yw £65.

CFDG0066AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 21 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau