Gradd Sylfaen yn y Diwydiannau Creadigol: Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerddoriaeth, Drama a Dawns

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
21 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol:

Hefyd: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Sylwch, os nad ydych yn cwrdd â'r meini prawf gradd, yna efallai gellir ystyried oedran a phrofiad.

Yn gryno

Byddwch yn dysgu am bob agwedd o’r diwydiant cerddoriaeth, o gyfansoddi i ddefnyddio meddalwedd cerddorol, technegau recordio byw a rheolaeth sain byw.   

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych gariad at gerddoriaeth boblogaidd
... Ydych eisiau cwrs ymarferol a fydd yn rhoi profiad i chi
... Ydych eisiau cyfuniad o sgiliau ymarferol a dealltwriaeth o theori

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn cael eich dysgu gan bobl broffesiynol brofiadol, yn ymgymryd â phrosiectau go iawn ac yn cymryd rhan mewn gweithdai gydag artistiaid gwadd. Elfen bwysig o’r ail flwyddyn yw lleoliad gwaith a fydd yn eich galluogi i gael profiad go iawn a gwneud cysylltiadau gwerthfawr yn y diwydiant.

Yn ogystal â dysgu am dechnegau meddalwedd a pherfformio, byddwch yn cael cyfle i astudio meysydd arbenigol, megis sain byw, recordio, cyfansoddi a threfnu. Byddwch yn dysgu hefyd am y diwydiant cerddoriaeth, o’i hanes at agweddau a pherfformiadau, tra’n magu sgiliau ymarfer proffesiynol.   

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae’n bosibl y gofynnir i ymgeiswyr fynychu cyfweliad, cymryd rhan mewn sesiwn gweithdy, neu gyflwyno portffolio o waith fel rhan o’r broses  ddethol.

Mae ymroddiad llwyr i bresenoldeb yn ofynnol, ynghyd â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc, hunanysgogiad, gallu creadigol ac awydd i lwyddo.

Sylwch, os nad ydych yn cwrdd â'r meini prawf gradd, yna efallai y gellir ystyried oedran a phrofiad.

Proffil Teilyngdod/Teilyngdod BTEC Lefel 3 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd y cwrs yma yn eich darparu gyda’r wybodaeth, profiad a hyder i weithio yn y diwydiant cerddoriaeth. Fel arall, fe allech benderfynu symud ymlaen i raglen radd berthnasol. Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r Radd Sylfaen yn llwyddiannus yn gymwys i symud ymlaen i flwyddyn olaf y BA (Anrh) Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd ar Gampws Prifysgol De Cymru yng Nghaerdydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Breinir y cwrs yma gan Brifysgol De Cymru.

Y cod UCAS yw: WJ39

Cod y sefydliad: W01

Cod y campws: G

Gallwch wneud cais uniongyrchol i’r coleg neu trwy UCAS ar gyfer y cwrs yma.

CFDG0043AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 21 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau