Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Cymunedol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
16 Medi 2020

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol: Proffil Teilyngdod/Teilyngdod DD Lefel 3 BTEC yn Lefel A. Graddau DE yn Lefel A a gradd C ym Magloriaeth Cymru. Mynediad at AU lle'r ydych wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 o Lwyddiannau a: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Yn gryno

Byddwch yn dysgu am faterion iechyd cymunedol ac yn datblygu ystod o sgiliau ymarferol i’w defnyddio gyda chleifion. Byddwch yn gwella eich sgiliau cyfathrebu cyffredinol, gweithio mewn tîm, rheoli amser a TG er mwyn gallu gweithio mewn ystod o leoliadau.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn gweithio yn y sector iechyd a gofal ar hyn o bryd

... Hoffech ddatblygu eich gyrfa
... Ydych yn ystyried nyrsio neu fydwreigiaeth yn y dyfodol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y rheini nad ydynt yn gweithio mewn rôl sy’n ymwneud ag iechyd eisoes yn cwblhau dau leoliad, ynghyd â phrosiectau sy’n gysylltiedig â’r gwaith y maent yn ei wneud. Os ydych mewn gwaith priodol, gallwch ddefnyddio hyn fel cyfle i archwilio agweddau newydd o gyd-destun eich gwaith a gwella eich rhagolygon gyrfa.

Bydd y modiwlau yn cynnwys Anatomi a Ffisioleg, hybu iechyd, gweithgaredd corfforol, ffordd o fyw a moeseg.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae angen o leiaf tri TGAU Gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth) a:

  • Teilyngdod/proffil Teilyngdod BTEC Lefel 3 perthnasol
  • DD mewn Safon Uwch
  • Graddau DE mewn Safon Uwch ac C ym Magloriaeth Cymru
  • Mynediad i AU pan fyddwch wedi cyflawni Diploma Pasio gyda 45 Pàs  

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogaeth mewn rôl ymarferydd cynorthwyol mewn ystod o gyrff gofal iechyd, megis y GIG, prosiectau iechyd cymunedol, y sector preifat, gwaith adsefydlu neu ofal cymdeithasol. Gallwch symud ymlaen i BA llawn mewn Iechyd a Lles Cymunedol neu wneud cais am gwrs arall sy’n ymwneud ag iechyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi ymgymryd â phrofiad gwaith, gan fod hyn yn gysylltiedig â modiwlau craidd. Gan hynny mae angen i ddysgwyr wneud cais am wiriad DBS a fydd yn costio £44.00.

Breinir y cwrs hwn gan Brifysgol De Cymru.

Mae’n rhaid cael gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) uwch.

Y cod UCAS yw 4A83

Llyfrau o'r rhestr ddarllen, fodd bynnag, anogir defnyddio llyfrgelloedd ac adnoddau ar-lein. Gorfodol - N

 

Ble alla i astudio Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Cymunedol?

EFDG0026AB
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 16 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau