Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Busnes

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
12 Medi 2022

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Fel arfer, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol i gofrestru ar gyfer y cwrs hwn:

Yn ogystal â:Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Noder os nad ydych yn bodloni'r meini prawf gradd, efallai y rhoddir ystyriaeth i oed a phrofiad.

Yn gryno

Byddwch yn cael dealltwriaeth o natur sefydliadau, y ffordd y cânt eu rheoli a'r amgylcheddau allanol newidiol y maent yn gweithredu ynddynt.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau gynyddu eich cymwysterau astudiaeth busnes

... Ydych yn dyheu i gwblhau gradd astudiaethau busnes

... Ydych eisiau dealltwriaeth ymarferol a theori o fusnes

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mewn amgylchedd busnes sy'n newid yn gyflym, mae cyflogwyr yn chwilio am bobl sy’n effro i newidiadau ac sy’n gallu dod o hyd i atebion i amrywiaeth o broblemau yn hawdd. Mae'r cwrs hwn, sy'n cael ei arwain gan y diwydiant, yn rhoi'r offer i chi gyflawni hyn a byddwch hefyd yn ennill profiad o natur yr amgylchedd gwaith modern.

Byddwch yn dysgu pethau newydd yn gyson, gan astudio pynciau fel cyfrifeg, adnoddau dynol, rheoli gwybodaeth, marchnata ac ymddygiad sefydliadol. Ac os ydych am fynd â'ch astudiaethau ymhellach, mae'r cwrs yn gam perffaith i radd anrhydedd busnes.

Modiwlau Blwyddyn 1

  • Rheoli Gwybodaeth Ariannol 
  • Dod yn Weithiwr Proffesiynol; Ymholiad Critigol 
  • Entrepreneuriaeth a Chychwyn Busnes 
  • Economeg, Y Gyfraith ac Amgylchedd Busnes 
  • Pobl, Gwaith a’r Gymdeithas 
  • Ymddygiad Marchnata a Phrynu

Mae’r cwrs hwn ar fin cael ei ailddilysu, ac felly gallai rhai modiwlau newid.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Fel arfer, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol i gofrestru ar gyfer y cwrs hwn:

Yn ogystal â:

  • Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Noder os nad ydych yn bodloni'r meini prawf gradd, efallai y rhoddir ystyriaeth i oed a phrofiad.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gall cymhwyster mewn busnes helpu i ddatblygu eich gyrfa mewn cwmnïau sector cyhoeddus a phreifat mewn rolau fel Swyddog Marchnata, Rheolwr Manwerthu, Swyddog Adnoddau Dynol neu Gynorthwyydd Cyllid. Gydag astudiaeth bellach neu hyfforddiant, gallech symud ymlaen i rolau fel Banciwr, Tanysgrifiwr Yswiriant, Ymgynghorydd Rheoli neu Reolwr Datblygu Busnes.

Gallech fynd ymlaen i ennill gradd BA (Anrh) Astudiaethau Busnes.

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Caiff y cwrs ei redeg am 2 flynedd yn llawn amser neu 3 blynedd yn rhan amser.
  • Prifysgol De Cymru sy’n berchen ar ryddfraint y cwrs hwn.
  • Y cod UCAS yw: N102

PFDG0045AC
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 12 Medi 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau