Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Busnes

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
22 Medi 2020

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol: Proffil Teilyngdod/Teilyngdod DD Lefel 3 BTEC perthnasol yn Lefel A. Graddau DE yn Lefel A a gradd C ym Magloriaeth Cymru. Mynediad at AU lle'r ydych wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 o Lwyddiannau a: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Yn gryno

Byddwch yn cael dealltwriaeth o natur sefydliadau, y ffordd y cânt eu rheoli a'r amgylcheddau allanol newidiol y maent yn gweithredu ynddynt

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau gynyddu eich cymwysterau astudiaeth busnes

... Ydych yn dyheu i gwblhau gradd astudiaethau busnes

... Ydych eisiau dealltwriaeth ymarferol a theori o fusnes

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mewn amgylchedd busnes sy'n newid yn gyflym, mae cyflogwyr yn chwilio am bobl sy’n effro i newidiadau ac sy’n gallu dod o hyd i atebion i amrywiaeth o broblemau yn hawdd. Mae'r cwrs hwn, sy'n cael ei arwain gan y diwydiant, yn rhoi'r offer i chi gyflawni hyn a byddwch hefyd yn ennill profiad o natur yr amgylchedd gwaith modern. Byddwch yn dysgu pethau newydd yn gyson, gan astudio pynciau fel cyfrifeg, adnoddau dynol, rheoli gwybodaeth, marchnata ac ymddygiad sefydliadol. Ac os ydych am fynd â'ch astudiaethau ymhellach, mae'r cwrs yn gam perffaith i radd anrhydedd busnes.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Fel arfer, bydd angen i chi gael o leiaf un o’r canlynol i gael eich derbyn ar y cwrs yma:

  • Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol o Deilyngdod/Teilyngdod
  • DD ar Lefel A
  • Graddau DE ar Lefel A a C ym Magloriaeth Cymru
  • Mynediad i AU lle rydych wedi cael Diploma Pasio 45

A:

  • Wedi pasio tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfatebol).

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gall cymhwyster mewn busnes helpu i ddatblygu eich gyrfa mewn cwmnïau sector cyhoeddus a phreifat mewn rolau fel Swyddog Marchnata, Rheolwr Manwerthu, Swyddog Adnoddau Dynol neu Gynorthwyydd Cyllid. Gydag astudiaeth bellach neu hyfforddiant, gallech symud ymlaen i rolau fel Banciwr, Tanysgrifiwr Yswiriant, Ymgynghorydd Rheoli neu Reolwr Datblygu Busnes.

Gallech fynd ymlaen i ennill gradd BA (Anrh) Astudiaethau Busnes.

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Caiff y cwrs ei redeg am 2 flynedd yn llawn amser neu 3 blynedd yn rhan amser.
  • Prifysgol De Cymru sy’n berchen ar ryddfraint y cwrs hwn.
  •    Y cod UCAS yw: N102
Ble alla i astudio Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Busnes?

EFDG0045AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 22 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau