Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Anifeiliaid

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
17 Medi 2020

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol: Proffil Teilyngdod/Teilyngdod DD Lefel 3 BTEC yn Lefel A. Graddau DE yn Lefel A a gradd C ym Magloriaeth Cymru. Mynediad at AU lle'r ydych wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 o Lwyddiannau a: Llwyddo mewn pum pwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau ymarferol, gwybodaeth arbenigol a phrofiad gwaith i’ch helpu i ddechrau neu ddatblygu eich gyrfa yn y diwydiant Rheoli Anifeiliaid.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych chi’n gweithio’n barod yn y diwydiant ac yn dymuno cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa
... Neu rydych chi ond yn dechrau eich bywyd proffesiynol
... Oes eisiau cymysgedd o astudio academaidd, dysgu yn seiliedig ar waith a datblygu sgiliau arnoch chi

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn astudio llawer o agweddau ar ofal a lles anifeiliaid, o anatomeg, ffisioleg ac ymddygiad anifeiliaid i feddyginiaeth filfeddygol a maeth anifeiliaid. Bydd eich holl wybodaeth yn cael ei roi ar waith yn y modiwl lleoliad gwaith, lle byddwch yn cynhyrchu portffolio o waith proffesiynol i arddangos y profiad rydych chi wedi ei fagu.

Mae’r cwrs yn ymarferol iawn, felly rydych chi’n cael llawer o brofiad uniongyrchol i ategu ac atgyfnerthu eich darlithoedd ystafell ddosbarth. Mae arbenigwyr o faes gofal anifeiliaid yn cyflwyno darlithoedd gwadd, a byddwch yn cymryd rhan mewn ymweliadau addysgol, fforymau trafod a gwaith grwp.

Mae’r modiwlau yn cynnwys:

Blwyddyn 1

 • Anatomeg a Ffisioleg
 • Hanfodion Ymddygiad Anifeiliaid
 • Maeth Anifeiliaid
 • Hwsmonaeth Anifeiliaid
 • Sgiliau Astudio Astudiaethau’r Tir
 • Egwyddorion Gwyddor Milfeddygol 1

Blwyddyn 2

 • Bridio a Geneteg
 • Portffolio Lleoliad Gwaith
 • Sgiliau Prosiect Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Bioleg Gadwriaethol
 • Lles Anifeiliaid
 • Egwyddorion Gwyddor Milfeddygol 2

Bydd asesu yn amrywiol a pharhaol trwy gydol y cwrs dwy flynedd i gynnwys trafodaeth grwp a beirniadaethau, prosiectau ymchwil, portffolios gwaith, cyflwyniadau, adroddiadau ac arholiadau.

Byddwch yn ennill Gradd Sylfaen sy’n cyfateb i’r ddwy flynedd gyntaf o astudio ar raglen radd (Lefel 4 a Lefel 5). Dyfernir hon gan Brifysgol De Cymru, y brifysgol sy’n achredu.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Byddai angen o leiaf un o’r canlynol arnoch chi:

 • Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol o Deilyngdod/Teilyngdod
 • DD Safon Uwch
 • Graddau DE Safon Uwch a C yn y Fagloriaeth Gymreig
 • Mynediad at Addysg Uwch lle rydych wedi cyflawni Diploma Pasio gyda 45 pas

A: Cymhwyster TGAU mewn 5 pwnc ar radd C neu uwch i gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfatebol).

Mae’r amserlen arferol ar gyfer y cwrs hwn yn rhedeg dros ddau ddiwrnod llawn yr wythnos a bydd disgwyl i fyfyrwyr fynychu pob sesiwn. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gwblhau o leiaf 20 awr yr wythnos o astudio ac ymchwil annibynnol. Yn ychwanegol at hyn bydd modiwl lleoliad gwaith lle bydd angen i’r myfyriwr ddarganfod ei leoliad/leoliadau ei hun i gwmpasu’r 200 awr sy'n ofynnol; bydd cyfarwyddyd tiwtor ar gael os oes angen.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl y cwrs hwn bydd gennych y swm cywir o wybodaeth arbenigol a sgiliau ymarferol i weithio ar y tir. Os ydych chi’n dymuno gwneud rhagor o astudio academaidd, gallech ddewis i uwchraddio’r Radd Sylfaen hon i BSc llawn (Anrh) mewn Iechyd a lles Anifeiliaid, wrth gwblhau'r cwrs uwchraddio ychwanegol am flwyddyn. Fel arall, gallwch drosglwyddo i gwrs gradd mewn pwnc cysylltiedig sy’n cael ei gynnig gan brifysgolion eraill yn amodol arnoch yn bodloni eu gofynion mynediad penodol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angenPPE (Cyfarpar Diogelu Personol) ar gyfer agweddau ymarferol y rhaglen. Bydd hyn yn cynnwys cot labordy wen, cit dyraniad ac esgidiau baw bodiau traed dur. Bydd angen i chi brynu’r cyfarpar hwn ar ddechrau’r rhaglen.

Argymhellir chwistrelliad tetanws cyfredol cyn dechrau’r cwrs.

 

 

Ble alla i astudio Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Anifeiliaid?

UFDG0030AB
Campws Brynbuga
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 17 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau