EAL Prentisiaeth Peirianneg Gweithgynhyrchu Fecanyddol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Prentisiaethau

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaith

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Awst 2018

 Hyd

Hyd
3 flynedd

Yn gryno

Os ydych eisiau symud eich gyrfa weithgynhyrchu ymlaen, rydych yn y lle cywir. Bydd y cwrs hwn yn adeiladu ar eich sgiliau a gwybodaeth bresennol a'ch helpu i gymryd y cam nesaf at gyflogaeth lawn neu gymhwyster prifysgol. Erbyn y diwedd, bydd gennych Ddiploma NVQ Lefel 3, a byddwch wedi gwella eich rhagolygon gyrfa a'ch potensial i ennill cyflog uwch.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa weithgynhyrchu fecanyddol

... gwella eich rhagolygon i'r dyfodol a'ch potensial i ennill cyflog uwch

... cymryd y cam nesaf at gyflogaeth lawn neu gymhwyster prifysgol

Cynnwys y cwrs

Mae prentisiaethau'n cynnwys cymysgedd o ddysgu yn y gweithle a hyfforddiant coleg, sy'n rhoi’r cyfle ichi ymarfer ac i ymgorffori sgiliau newydd mewn amgylchfyd gwaith go iawn.

 

Byddwch yn cael eich asesu drwy waith cwrs, profion, aseiniadau, arsylwadau yn seiliedig ar eich gwaith a thystiolaeth yn seiliedig ar eich gwaith, ac wrth ichi wella drwy gydol y cwrs, byddwch yn ennill nifer o gymwysterau fel rhan o Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3.
  • Diploma NVQ Lefel 3
  • Diploma Lefel 3
  • Cymhwyster Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol
  • Cymhwyster Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol
  • Cymhwyster Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol
  • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Ehangach
  • Cyfrifoldebau a Hawliau Cyflogaeth
  Wedi ichi gwblhau'r cwrs, rydym yn disgwyl ichi fod â'r gallu i ymgymryd â rôl gweithgynhyrchu yn hyderus ac at lefel ansawdd y Diwydiant. Gall prentisiaid sydd yn cwblhau'r rhaglen Lefel 3 hefyd fynd ymlaen at brifysgol.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys am y cwrs, mae angen ichi fod â gradd C mewn TGAU Saesneg neu Gymraeg Iaith a B mewn Mathemateg, ynghyd â thair gradd C arall (yn ddelfrydol, mewn pynciau yn berthnasol i Wyddoniaeth) neu gymhwyster Lefel 2 priodol gyda Theilyngdod. Mae'n rhaid ichi fod â chyflogaeth yn y diwydiant gweithgynhyrchu, gyda Chytundeb Cyflogaeth ac yn cael eich talu yn ôl yr isafswm cyflog prentisiaeth genedlaethol. Mae'n ofynnol hefyd bod eich cyflogwr yn bodloni archwiliad cefndir Iechyd a Diogelwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ein EAL Prentisiaeth Peirianneg Gweithgynhyrchu Fecanyddol wedi ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio EAL Prentisiaeth Peirianneg Gweithgynhyrchu Fecanyddol Lefel 3?

CWDI0303X0
Campws Crosskeys
Dysgu yn y Gwaith
Dyddiad Cychwyn: 01 Awst 2018

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau