EAL Diploma mewn Technolegau Peirianegol Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys gradd D mewn Mathemateg a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Dyma gwrs lefel mynediad ym maes dynamig technoleg beirianegol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych mewn addysg lawn amser

... Ydych eisiau newid eich gyrfa

... Ydych eisiau dealltwriaeth sylfaenol o beirianneg

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cymhwyster wedi’i gynllunio’n benodol er mwyn galluogi dysgwyr i symud yn eu blaen at Ddiploma EAL Lefel 2 mewn Technolegau Peirianegol.

I ennill y cymhwyster hwn, rhaid ichi gwblhau amrywiaeth o unedau gorfodol a dewisol, yn cynnwys:

 • 001 Cyflwyniad i weithio yn y maes Peirianneg
 • 002 Cyflwyniad i beiriannu deunyddiau peirianegol
 • 003 Cyflwyniad i dorri, ffurfio a chydosod deunyddiau peirianegol
 • 005 Cyflwyniad i electroneg
 • 006 Cyflwyniad i waith gosod trydanol
 • 007 Cyflwyniad i waith cynnal a chadw trydanol a mecanyddol
 • 013 Cyflwyniad i fathemateg a gwyddoniaeth sylfaenol a ddefnyddir mewn Peirianneg
 • 015 Cyflwyniad i CAD (Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur)
 • 016 Cyflwyniad i CAM (Gweithgynhyrchu gyda Chymorth Cyfrifiadur)

Bydd y cwrs yn caniatáu ichi weithio tuag at Ddiploma Lefel 2 mewn Cyflawni Gweithrediadau Peirianegol – cymhwyster ymarferol, seiliedig ar gymwyseddau, lle y byddwch yn cwblhau ymarferion ac asesiadau ymarferol yn y gweithdy.

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng arholiadau, gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith portffolio, asesiadau labordy ac asesiadau ymarferol. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

 • Diploma EAL Lefel 1 mewn Technolegau Peirianegol
 • Her Sgiliau
 • Cymwysterau perthnasol eraill i wella eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ddilyn y cwrs, byddwch angen fan leiaf 4 TGAU, Gradd D neu uwch, yn cynnwys Mathemateg Gradd D a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Bydd angen ichi fod â sgiliau rhifedd, bod yn greadigol, bod â diddordeb ysol mewn peirianneg, bod â hunangymhelliant, a bod yn weithgar, yn brydlon ac yn ymrwymedig.

Beth sy'n digwydd nesaf?

 • Diploma EAL Lefel 2 mewn Technolegau Peirianegol
 • Symud yn eich blaen at brentisiaeth addas neu waith fel technegydd mecanyddol neu dechnegydd cynnal a chadw, peiriannwr, offerwr neu ffitiwr/turniwr.
 • Gwaith yn y diwydiant

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol fel hunanreoli, gweithio mewn tîm, ymwybyddiaeth busnes, ymwybyddiaeth cwsmeriaid, datrys problemau, cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd sylfaenol ac agwedd gadarnhaol at waith.

Byddwch angen Cyfarpar Diogelu Personol, fel esgidiau ac oferôls, a fydd yn costio oddeutu £40.00. Hefyd, bydd angen ichi ddarparu eich defnyddiau ysgrifennu a’ch ffolderi eich hun.

CFCE0266AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau