Uwch Ddiploma E-ddysgu mewn Cyfrifeg (Lefel 3) E-ddysgu a Llyfrau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Uwch Ddiploma mewn Cyfrifeg (Lefel 3) yw'r cyfle perffaith i chi, fel gweithiwr Cyfrifyddu proffesiynol, i fynd â'ch gyrfa i'r lefel nesaf. Datblygwyd y cwrs hwn gyda Chyfrifyddion profiadol mewn golwg, gan ei fod yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau addas i chi gyflawni tasgau cyfrifeg lefel uwch fel rhan o dîm cyllid dibynadwy.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...unrhyw un sy'n cymryd y cam nesaf yn eu gyrfa yn y sector Cyfrifyddu.

...unrhyw un sydd eisoes â dealltwriaeth gadarn o egwyddorion Cyfrifeg ac yn bwriadu datblygu eu gwybodaeth i'r lefel nesaf a chyflawni mwy o gyfrifoldebau.

Cynnwys y cwrs

Mae pwyntiau dysgu allweddol y cwrs hwn yn cynnwys:

  • Cymhwyso egwyddorion cadw llyfrau mynediad dwbl drwy arddangos yr hafaliad cyfrifo a dosbarthu asedau a rhwymedigaethau yn deg mewn cyd-destun cyfrifo.
  • Diben a defnydd llyfrau cyfrifyddu mynediad blaenllaw a chyfriflyfrau.
  • Sut i gyflawni arferion diwedd cyfnod ariannol
  • Gweithdrefnau ar gyfer caffael a chael gwared ar asedau nad ydynt yn gyfredol
  • Nodi gwariant cyfalaf a phwysigrwydd cael awdurdod ymlaen llaw ar gyfer gwariant cyfalaf
  • Egluro'r angen am gyfrifon terfynol, a'r egwyddorion cyfrifyddu a moesegol sy'n sail i'w paratoi
  • Paratoi cofnodion cyfrifyddu o wybodaeth anghyflawn
  • Cynhyrchu cyfrifon ar gyfer masnachwyr annibynnol a Phartneriaethau
  • Adnabod y prif wahaniaethau rhwng paratoi cyfrifon ar gyfer cwmni cyfyngedig a masnachwr annibynnol

Gofynion Mynediad

Os nad ydych eisoes wedi cwblhau Tystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg (Lefel 2), byddai o fantais i chi wneud yn gyntaf, fodd bynnag nid yw'n ofyniad swyddogol.

Mae dealltwriaeth gadarn o egwyddorion Cyfrifeg yn fanteisiol, yn ogystal â dealltwriaeth dda o lythrennedd Saesneg a Mathemateg sylfaenol.

Ble alla i astudio Uwch Ddiploma E-ddysgu mewn Cyfrifeg (Lefel 3) E-ddysgu a Llyfrau?

MPLA0062AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau