Amrywiaeth a Cham-drin Domestig

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£60

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
18 Tachwedd 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Gellir diffinio Cam-drin Domestig a elwir yn "trais domestig" neu "trais gan bartner agos" hefyd, fel patrwm o ymddygiad mewn unrhyw berthynas a ddefnyddir i ennill neu gynnal pwer a rheolaeth dros bartner agos.

Gall cam-drin domestig fod ar sawl ffurf, ac mae'n ddigwyddiad cyffredin ledled Cymru. Bydd y cwrs yn rhoi cyflwyniad i'r ffurfiau gwahanol a mecanweithiau cymorth ar waith.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...gweithwyr proffesiynol mewn unrhyw ddiwydiant sy'n dod i gysylltiad â phlant, oedolion ifanc, a/neu eu teuluoedd.

...y rheiny sy'n chwilio am gwrs lefel gyflwyniadol.

...gweithwyr o bob lefel, yn cynnwys staff rhan-amser a gwirfoddolwyr

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn amlinellu'r effaith mae trais a cham-drin domestig yn cael ei chael ar ddioddefwyr a phlant, ac yn cynorthwyo dysgwyr i ddeall sut mae ymateb yn briodol i'w pryderon.

  • Diffinio beth yw cam-drin domestig
  • Theorïau cam-drin domestig
  • Cydnabod, ymatebion ac effaith trais

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Bydd disgwyl i chi ymrwymo 6 awr ac ymgysylltu yn llawn â phob rhan o'r cwrs. Nid oes angen asesiad ffurfiol. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl i gyfranogwyr gymryd rhan yn yr holl weithgareddau gyda brwdfrydedd, a dangos parch at eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os nad ydych wedi cwblhau unrhyw hyfforddiant mewn diogelwch plant o'r blaen, yna argymhellir eich bod yn cwblhau cwrs 'Cyflwyniad i Ddiogelu Plant' law yn llaw â'r un yma.

Ble alla i astudio Amrywiaeth a Cham-drin Domestig?

CCCE3377AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 18 Tachwedd 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau