Cskills Awards Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Awst 2020

Yn gryno

Mae yna lawer o beryglon posibl wrth weithio ar safle, ac mae’r cwrs hwn yn rhoi cyngor ymarferol ar gadw eich hun a’ch cydweithwyr yn ddiogel. Mae’n cwmpasu eich cyfrifoldebau chi fel unigolyn a chyfrifoldebau eich cyflogwr, gan gynnwys beth allech ei wneud os ydych yn meddwl fod iechyd a diogelwch unrhyw un yn cael eu peryglu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu a pheirianneg sifil

…yn eich darparu gyda’r dystiolaeth sydd arnoch ei hangen i wneud cais am gerdyn gwyrdd/labrwr CSCS, ynghyd â Phrawf Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd CITB

Cynnwys y cwrs

Hyd y cwrs yw 1 diwrnod (7 awr), ac wedi’i gynllunio i roi dealltwriaeth i chi o:

  • yr angen i atal damweiniau
  • cyfraith iechyd a diogelwch
  • sut mae eich rôl yn cyd-fynd â rheoli a rheolaeth y safle
  • asesiadau risg a datganiadau dull
  • perfformio’n ddiogel a gofyn am gyngor
  • sut i adrodd ar weithredoedd anniogel er mwyn atal damwain

Cewch eich asesu trwy gwestiynau amlddewis, a’ch lefel o ryngweithio yn ystod y cwrs.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Y cam naturiol nesaf ar ôl cwblhau’r cwrs fyddai symud ymlaen i’r cwrs Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Goruchwylydd Safle (SSSTS).


OHERWYDD COVID-19, MAE'R CWRS HON YN
CAEL EI DDARPARU YN DDIWEDDAR AR-LEIN. Bydd angen i bawb sy'n cymryd rhan fod â
chysylltiad rhyngrwyd da a gliniadur neu
gyfrifiadur personol gyda swyddogaeth cam
sain a gwe.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Cskills Awards Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus?

NSCE3296AA
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 01 Awst 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau