City & Guilds Prentisiaeth Plymio a Gwresogi Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Prentisiaethau

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaith

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2018

 Hyd

Hyd
3 flynedd

Yn gryno

Os ydych eisoes wedi dechrau gyrfa mewn plymio a gwresogi ac rydych yn awyddus i fynd ymlaen i'r lefel nesaf, gall y Brentisiaeth hon fod yn ddelfrydol ar eich cyfer chi. Mae'n datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd gennych eisoes, gan roi cyfle ichi astudio tra eich bod mewn gwaith ac yn ennill cyflog wrth ichi ddysgu. Erbyn y diwedd, bydd gennych Ddiploma NVQ Lefel 3, a fydd yn gwella eich rhagolygon gyrfa a'ch potensial i ennill cyflog uwch.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...datblygu eich gyrfa mewn gwresogi a phlymio

... gwella eich rhagolygon dyfodol a'ch potensial i ennill cyflog uwch

... eich galluogi i ennill cyflog wrth ichi ddysgu

Cynnwys y cwrs

Mae prentisiaethau'n cynnwys cymysgedd o ddysgu yn y gweithle a hyfforddiant coleg, sy'n rhoi’r cyfle ichi ymarfer ac i ymgorffori sgiliau newydd mewn amgylchfyd gwaith go iawn.

 

Byddwch yn cael eich asesu drwy waith cwrs, profion, aseiniadau, arsylwadau yn seiliedig ar eich gwaith a thystiolaeth yn seiliedig ar eich gwaith, ac wrth ichi wella drwy gydol y cwrs, byddwch yn ennill nifer o gymwysterau:

  • Diploma NVQ Lefel 3
  • Diploma Lefel 3
  • Cymhwyster Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol
  • Cymhwyster Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol
  • Cymhwyster Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol
  • Cyfrifoldebau a Hawliau Cyflogaeth

 

Wedi ichi gwblhau'r cwrs, rydym yn disgwyl ichi fod â'r gallu i ymgymryd â'ch rôl plymio a gwresogi yn hyderus ac i safon y Diwydiant.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys am y cwrs, mae angen ichi fod dan 25 oed, ac wedi cwblhau'r Brentisiaeth Sylfaen a Diploma Lefel 2. Yn ogystal, mae'n rhaid ichi fod mewn gwaith yn y diwydiant, yn cael eich talu yn ôl yr isafswm cyflog prentisiaeth cenedlaethol ac yn meddu ar Gytundeb Cyflogaeth. Fel Prentis, bydd angen ichi fynychu'r coleg ar sail cynllun rhyddhau un diwrnod/rhyddhau bloc, ac mae disgwyl ichi ymrwymo'n llawn i fynychu yn ogystal â pharchu eraill, bod yn frwd am y pwnc ac yn gallu cymell eich hun. Mae'n ofynnol hefyd bod eich cyflogwr yn bodloni archwiliad cefndir Iechyd a Diogelwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ein Prentisiaeth Plymio a Gwresogi wedi ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio City & Guilds Prentisiaeth Plymio a Gwresogi Lefel 3?

NWDI0279AA
Campws Dinas Casnewydd
Dysgu yn y Gwaith
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2018

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau