City & Guilds Prentisiaeth Plymio a Gwresogi Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Prentisiaethau

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaith

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2018

 Hyd

Hyd
3 flynedd

Yn gryno

Gall plymio a gwresogi gwmpasu popeth o wneud gwaith peipiau i fewnosod y technolegau amgylcheddol diweddaraf - a gall y Brentisiaeth hon roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i ddod yn dechnegydd plymio a gwresogi domestig, tra eich bod yn gweithio yn y diwydiant ac yn ennill cyflog wrth ddysgu. Erbyn y diwedd, bydd gennych Ddiploma NVQ Lefel 2, a fydd yn gwella eich rhagolygon gyrfa a'ch potensial i ennill cyflog uwch.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n meddwl yn ymarferol ac sydd â diddordeb mewn technolegau gwresogi a phlymio

... gwella eich rhagolygon gyrfa a'ch potensial i ennill cyflog uwch

... eich galluogi i ennill cyflog wrth ichi ddysgu

Cynnwys y cwrs

Mae prentisiaethau'n cynnwys cymysgedd o ddysgu yn y gweithle a hyfforddiant coleg, sy'n rhoi’r cyfle ichi ymarfer ac i ymgorffori sgiliau newydd mewn amgylchfyd gwaith go iawn.

 

Byddwch yn cael eich asesu drwy waith cwrs, profion, aseiniadau, arsylwadau yn seiliedig ar eich gwaith a thystiolaeth yn seiliedig ar eich gwaith, ac wrth ichi wella drwy gydol y cwrs, byddwch yn ennill nifer o gymwysterau:

  • Diploma Lefel 2
  • Cymhwyster Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol
  • Cymhwyster Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol
  • Cymhwyster Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol
  • Cyfrifoldebau a Hawliau Cyflogaeth

 

Wedi ichi gwblhau'r cwrs, rydym yn disgwyl ichi fod â'r gallu i ymgymryd â'ch rôl plymio a gwresogi yn hyderus ac i safon y Diwydiant.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys am y cwrs, bydd angen ichi fod yn 25 mlwydd oed neu'n iau, gydag o leiaf 5 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Yn ogystal, mae'n rhaid ichi fod mewn gwaith yn y diwydiant, yn cael eich talu yn ôl yr isafswm cyflog prentisiaeth cenedlaethol ac yn meddu ar Gytundeb Cyflogaeth. Fel Prentis, bydd angen ichi fynychu'r coleg ar sail cynllun rhyddhau un diwrnod/rhyddhau bloc, ac mae disgwyl ichi ymrwymo'n llawn i fynychu yn ogystal â pharchu eraill, bod yn frwd am y pwnc ac yn gallu cymell eich hun. Mae'n ofynnol hefyd bod eich cyflogwr yn bodloni archwiliad cefndir Iechyd a Diogelwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd cwblhau'r cwrs yn eich galluogi i symud ymlaen i raglen Prentisiaeth Lefel 3. Mae ein Prentisiaeth Plymio a Gwresogi wedi ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio City & Guilds Prentisiaeth Plymio a Gwresogi Lefel 2?

NWDI0276AA
Campws Dinas Casnewydd
Dysgu yn y Gwaith
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2018

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau