City & Guilds Trin Gwallt Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
1

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 4 TGAU gradd G neu uwch, gan gynnwys: Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Mae'r sector trin gwallt yn symud yn gyflym a bydd cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd yn ystod ac ar ôl y rhaglen hyfforddi ddiddorol hon

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych chi am gael gyrfa mewn trin gwallt
... Ydych chi’n weithgar ac yn gyfeillgar
... Ydych chi’n caru popeth sy’n ymwneud â gwallt a harddwch

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae nifer o fanteision i fod yn driniwr gwallt a byddai steilwyr cymwys yn dweud wrthych chi am y rhain. Os ydych chi’n meddwl am ddod yn driniwr gwallt, dyma’r prif resymau dros ddod yn un.

§ Gallwch fod yn greadigol

§ Byddwch yn cwrdd â phobl newydd

§ Bydd cael gyrfa mewn trin gwallt yn rhoi cyfle i chi fod yn hyblyg gyda'ch oriau gwaith

§ Byddwch yn gallu darparu amrywiaeth o wasanaethau

§ Mae'n rhoi boddhad ac yn werth chweil

Mae ein cwrs wedi’i ddylunio ar gyfer pobl sydd â diddordeb gyrfa mewn trin gwallt ac mae'n ddelfrydol os oes gennych ychydig neu ddim profiad neu sgiliau mewn trin gwallt. Byddwn yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid wrth ddelio â chleientiaid a sgiliau cyflogadwyedd ar gyfer pob math o swyddi.

Byddwch yn dysgu am:

§ Ymgynghoriadau cleient

§ Sgiliau derbynfa

§ Siampwio

§ Chwyth-sychu

§ Torri sylfaenol

§ Y grefft o wisgo gwallt

§ Gwallt i fyny

§ Lliwio gwallt

§ Creu golwg cyflawn gan ddefnyddio lliw.

Mae disgwyliad eich bod yn mynychu lleoliad gwaith yn ystod y flwyddyn academaidd naill ai bob wythnos neu mewn bloc. Gallwch chi drefnu hyn neu bydd eich tiwtoriaid yn eich cefnogi i ddod o hyd i leoliad addas.

Caiff y cwrs ei gyflwyno drwy:

 • Ddosbarthiadau theori
 • Gweithdai ymarferol
 • Amgylcheddau salon go iawn yn y coleg
 • Sesiynau masnachol
 • Arddangosiadau
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Gwaith grwp
 • Lleoliad gwaith
 • Gweithgareddau cyfoethogi megis tripiau, ymweliadau, siaradwyr gwadd ac arddangosiadau allanol.

Byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau ymarferol, aseiniadau, prosiectau a phrofion amlddewis ar-lein sy'n cwmpasu gwybodaeth sylfaenol. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

 • NVQ Lefel 1 Trin Gwallt ac Unedau L2 mewn Trin Gwallt
 • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau a diwallu anghenion y diwydiant
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg
 • Sgiliau Cyfoethogi Creadigol (gweithgareddau cymunedol ac arddangosiadau)

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael eich derbyn ar y cwrs, bydd angen i chi feddu ar o leiaf 4 cymhwyster TGAU ar radd G neu uwch i gynnwys: Mathemateg/Rhifedd a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Bydd angen i chi fod yn hunan-gymhellol, yn weithgar, yn gyfeillgar a bod â lefel uchel o gyflwyniad personol.

Bydd disgwyl i chi fynychu lleoliad gwaith yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae pob darpariaeth yn digwydd ar y campws a bydd un noson yr wythnos pan fyddwch chi yn y coleg tan yn hwyr.

Mae presenoldeb a phrydlondeb ar gyfer pob sesiwn yn un o ofynion pwysig y cwrs hwn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt neu gyflogaeth ar lefel prentis iau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg:

 • Mae’n rhaid gwisgo tiwnig gyda throwsus du ac esgidiau du mewn salonau
 • Mae’n rhaid clymu’r gwallt yn daclus i ffwrdd o’r wyneb
 • Ni ddylid gwisgo estyniadau ewinedd na lliw ewinedd
 • Dim tyllau’r corff: modrwy briodas yn unig a ganiateir ei gwisgo yn y salon

Bydd disgwyl i chi i brynu gwisg arbennig a phecyn trin gwallt fel amod o’ch lle ar y cwrs. Y gost am hyn yw tua £200 - £250.

Mae'r holl gostau yn cael eu hadolygu a gallent newid.

Ble alla i astudio City & Guilds Trin Gwallt Lefel 1?

CFDI0023AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau