City & Guilds Rhaglen Sylfaen mewn Mewnosodiad Trydanol Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2022

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu sgiliau trydanol a phlymio sylfaenol yn ogystal â’r wybodaeth i’w hategu. Byddwch yn cael goruchwyliaeth wrth i chi gyflawni gweithgareddau ymarferol amrywiol ac ar sail gwybodaeth.

Dyma'r cwrs i chi os...

...hoffech chi gael cyflwyniad i blymio i arwain at addysg bellach

...hoffech chi feithrin sgiliau trydanol

...hoffech chi gwrs sy’n hynod ymarferol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i unrhyw un sy’n chwilio am gyflwyniad i blymio a’r diwydiant trydanol sydd am gyflawni cwrs a fydd yn llwybr i astudiaethau pellach yn y maes hwn. Bydd yn rhoi cyfle i chi ennill sgiliau craidd a gwybodaeth ar hyd y ffordd, ac yn rhoi cyfle i chi fwrw ymlaen i’n cymwysterau plymio neu drydanol Lefel 2 neu 3. Mae’r cymhwyster yn galluogi defnyddwyr i ddatblygu eu:

  • Gwybodaeth, sgiliau a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen wrth gynllunio, cyflawni a gwerthuso tasgau ymarferol cyffredin mewn gosodiadau trydanol a phlymio
  • Dealltwriaeth o’r adeiladau a’r strwythurau sy’n rhan o’r amgylchedd adeiledig a sut maen nhw'n newid, neu wedi newid, dros amser;
  • Deall y masnachau, y rolau a’r gyrfaoedd yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig;
  • Dealltwriaeth o gylch bywyd adeiladau a strwythurau yn yr amgylchedd adeiledig a’r egwyddorion a’r prosesau cysylltiedig ynghlwm wrth bob cam;
  • Dealltwriaeth o gynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol fel sy’n briodol i adeiladu a’r amgylchedd adeiledig;
  • Gwybodaeth o’r technolegau newydd yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig;
  • Sgiliau cyflogadwyedd a’u dealltwriaeth o ran sut mae’r rhain yn berthnasol i, ac yn bwysig yn, y gweithle a’r sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig;
  • Gwybodaeth o, a’r gallu i, gymhwyso’r egwyddorion gweithio mewn ffyrdd sy’n amddiffyn iechyd, diogelwch lles a’r amgylchedd;
  • Cyflawnir y cwrs drwy sesiynau ymarferol gyda chyfleusterau gweithdy ardderchog a gwersi theori er mwyn ategu’r wybodaeth a ddysgwyd yn ystod y sesiynau ymarferol. Byddwch yn cael eich asesu drwy brosiectau ymarferol, profion ysgrifenedig a phrofion ar-lein.

Unwaith y byddwch wedi gorffen, byddwch wedi cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen o leiaf 4 TGAU Gradd D neu uwch arnoch, gan gynnwys Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Mae’n rhaid i chi fod eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a disgwylir i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Astudio ar gymhwyster Lefel 2, symud ymlaen yn eich masnach ddewisol, cyflogaeth neu brentisiaeth ar Lefel 3.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi ymgymryd ag asesiad diwydiant adeiladu er mwyn penderfynu ar y cwrs mwyaf priodol

NFDI0392AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau