City & Guilds Diploma Nyrsio Milfeddygol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£524

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

 Hyd

Hyd
36 wythnos

Yn gryno

Os ydych yn barod i gychwyn hyfforddi fel nyrs milfeddygol bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich gyrfa yn darparu gofal nyrsio i anifeiliaid gwael eu hiechyd. Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r cwrs, byddwch yn gymwys i gofrestru ar y rhestr nyrsys milfeddygol*.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rheiny sydd yn mwynhau gofalu am anifeiliaid

...unrhyw un sydd yn gweithio mewn milfeddygfa ar gyfer anifeiliaid bach

...hyfforddi fel nyrs milfeddygol

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs wedi ei ddylunio i roi'r cyfle i chi ennill cymhwysedd nyrsio ymarferol clinigol yn seiliedig ar wybodaeth greiddiol am ymarfer nyrsio milfeddygol er mwyn datblygu eich gyrfa filfeddygol. Yna, gallwch ddod yn gymwys i gael eich cofrestru ar y rhestr nyrsys milfeddygol*. Bydd arbenigwyr yn y maes gofal anifeiliaid a nyrsio milfeddygol yn cynnal darlithoedd gwadd, a byddwch yn cymryd rhan mewn fforymau trafod a gwaith grwp.

Bydd angen i chi ymrwymo'n llwyr i fynychu'r coleg am un diwrnod yr wythnos am gyfnod o 36 wythnos y flwyddyn am 2 flynedd, ac i astudio yn ystod eich amser personol. Cewch eich asesu drwy:

  • Beirnidaeth grwp
  • Prosiectau
  • Portffolio gwaith
  • Cyflwyniadau
  • Adroddiadau
  • Arholiadau ymarferol ac ysgrifenedig
Wedi cwblhau hyn, byddwch yn ennill Diploma Nyrsio Milfeddygol Lefel 3 City & Guilds, ac yna byddwch yn gymwys i gofrestru fel nyrs milfeddygol*.

*Byddwch yn gymwys i ymuno â Chofrestr Nyrsys Milfeddygol Coleg Brenhinol y Milfeddygon (RCVS) ac yn nyrs milfeddygol gwbl gymwys unwaith y byddwch wedi cwblhau'r Diploma Nyrsio Milfeddygol Lefel 3, log datblygiad nyrsio'r RCVS, arholiadau clinigol City and Guilds sydd wedi eu strwythuro yn ôl amcanion, ac wedi cwblhau log o 2100 awr yn eich practis hyfforddi.

Gofynion Mynediad

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU ar radd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg, Saesneg Iaith (neu Gymraeg Iaith Gyntaf) ac o leiaf un pwnc gwyddoniaeth.

Rydych hefyd angen bod yn gweithio mewn milfeddygfa ar gyfer anifeiliaid bach - os nad yw eich lleoliad chi yn Bractis Hyfforddi, byddwn yn gweithio gyda nhw i ennill statws Practis Hyfforddi.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma Nyrsio Milfeddygol Lefel 3?

UCDI0476AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau